Μπορείτε να απολαύσετε το ιστολόγιο μας σε όλες τις γλώσσες του κόσμου

Αντιμετώπιση Κινδύνων Επικαιροποίηση
ΣΧΟΛΕΙΟ: 1ο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης

Λέλας Καραγιάννης 21 – 141 23

Ισόγειο
Τηλ. 210 -2827944ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 2016-2017


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το 1ο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 17/1974 ως Δημόσιο Ανεξάρτητο Ίδρυμα (ΔΑΙ), σε υλοποίηση της αριθ. 107/1/158/174 οδηγίας της Δ/νσης ΠΣΕΑ της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης και υποχρεούται να καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Σε εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου καταρτίζεται ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Η σύνταξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού- πυρκαγιάς, τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές με ψύχραιμες και οργανωμένες κινήσεις που θα έχουν αποφασισθεί και σχεδιαστεί εκ των προτέρων. Αποστολή του είναι η προστασία των εργαζομένων και των φοιτούντων, η προστασία του κτιριακού συγκροτήματος, του εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού (εννοείται ότι η προστασία του κτιριακού συγκροτήματος και του εξοπλισμού είναι αποκλειστικό έργο και αρμοδιότητα των αρμόδιων υπηρεσιών. Ο σχεδιασμός και μόνο αυτός, της προστασίας των δύο ανωτέρω αποτελεί αποστολή και ευθύνη των εργαζομένων εκπαιδευτικών στο παρόν νηπιαγωγείο). Στο σχέδιο αυτό περιγράφεται η πραγματική κατάσταση των σχολικών χώρων του 1ου Νηπιαγωγείου Λυκόβρυσης.

Το σχέδιο περιλαμβάνει:
Ανάλυση των ενεργειών που πρέπει να γίνουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων σε εκπαιδευτικούς.
Μνημόνιο ενεργειών.
Το παρόν σχέδιο επικαιροποιείται κάθε σχολική χρονιά με ευθύνη της προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιείται άσκηση εκκένωσης των κτιρίων και ενημέρωσης των μαθητών. Η άσκηση αυτή θα επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους (μία φορά ανά τρίμηνο). Κατά τις προκαθορισμένες συναντήσεις με τους γονείς επικαιροποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας των μαθητών και ενημερώνονται οι γονείς για τις συνθήκες και τους όρους παραλαβής των μαθητών από το σχολείο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Το παρόν Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του νηπιαγωγείου μας, επικαιροποιήθηκε, σύμφωνα με τις οδηγίες της με αριθ. πρωτ. 155597/Γ7 – 10/12/2012, επιστολής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θέμα «Διαβίβαση Οδηγιών Πολιτικής Προστασίας στις Σχολικές Μονάδες», η οποία υπογράφεται από την κα Φουσέκη Ευσταθία. Συντάχθηκε με ευθύνη της προϊσταμένης Καββαθά Ειρήνης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΑΣΠ, λοιπών αρμόδιων αρχών & φορέων και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και  Θρησκευμάτων, για τη σχολική περίοδο 2016-2017.

Μετά τη σύνταξη του παρόντος, το αυτό υποβάλλεται στην Οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στον Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης.

Η Προϊσταμένη ορίζεται αυτοδίκαια ως Αρχηγός ΔΑΙ.
Ο σύλλογος των εκπαιδευτικών είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της εφαρμογής του σχεδίου και κυρίως για το μέρος των ενεργειών που τους αναλογούν, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε συμβάν ή άσκηση ετοιμότητας. Ο σύλλογος των εκπαιδευτικών συμμετέχει στις δοκιμαστικές εφαρμογές του Σχεδίου και κάνει σχετικές προτάσεις για την επικαιροποίηση και τη βελτίωσή του. Ο σύλλογος των εκπαιδευτικών ενέκρινε μετά από πρόταση της προϊσταμένης τη σύνθεση των ομάδων εργασίας που περιγράφονται παρακάτω και οι οποίες θα μεριμνήσουν για τις ενέργειες διαχείρισης κινδύνου στο νηπιαγωγείο μας.

Προσωπικό του Σχολείου
Προϊσταμένη (αρχηγός ΔΑΙ): Καββαθά Ειρήνη

Προσωπικό:

Γεωργοπούλου Μαρία
Μπούρα Ευφροσύνη
Παπαπούλιου Αθανασία
Μαθητές: 46

Γενικός Υπεύθυνος :Καββαθά Ειρήνη
Αρμοδιότητες:
 • Ευθύνη εκπόνησης του σχεδίου
 • Συντονισμός όλων των σχετικών ενεργειών
 • Ευθύνη για προετοιμασία και συντονισμό του προσωπικού και των μαθητών (η ευθύνη για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι αρμοδιότητες των εκάστοτε σχολικών συμβούλων και των εκάστοτε διευθυντών εκπαίδευσης).
 • Υποβολή του παρόντος σχεδίου στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στο Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης, μετά την έγκρισή του από το εκπαιδευτικό προσωπικό κατά τη διάρκεια της σχετικής συνεδρίασης.
 • Λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του σχετικού ελέγχου από τον αρχηγό ΔΑΙ και το σύλλογο των εκπαιδευτικών.
 • Γνωστοποίηση στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών.

Αρμοδιότητες του συλλόγου των εκπαιδευτικών του νηπιαγωγείου:
 • Διενέργεια τακτικού ελέγχου των χώρων του κτιρίου κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και καταγραφή των ελλείψεων που παρατηρούνται σχετικά.
 • Ανάρτηση του σχεδίου στον κεντρικό διάδρομο του νηπιαγωγείου.
 • Επισήμανση των οδών διαφυγής και των εξόδων του κτιρίου.
 • Δυνατότητα πρόσβασης στις οδούς διαφυγής και τις εξόδους του κτιρίου.
 • Προμήθεια απαραίτητων εφοδίων όπως, ραδιόφωνο με μπαταρίες, σφυρίχτρες , φακούς και βασικά είδη παροχής πρώτων βοηθειών.
 • Επισήμανση και άρση των επικινδυνοτήτων στους χώρους του σχολείου.
 • Επιλογή του χώρου καταφυγής των μαθητών.
 • Ενημέρωση των γονέων.
 • Επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών. Δημιουργία σχετικών καταλόγων και τοποθέτησή τους σε κάθε αίθουσα.
 • Μέριμνα για απρόσκοπτη και ταχεία πρόσβαση στους κεντρικούς διακόπτες ηλεκτροδότησης, καυστήρα θέρμανσης και παροχής νερού.

1.1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Οι εκπαιδευτικοί σε περίπτωση σεισμού θα κληθούν να παίξουν πρωτεύοντα και ουσιαστικό ρόλο. Θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να δράσουν με ψυχραιμία, ταχύτητα και αποφασιστικότητα δίνοντας με τη συμπεριφορά τους το παράδειγμα στους μαθητές. Είναι εκείνοι που θα πρέπει να κατευνάσουν τους φόβους των μαθητών, να αποτρέψουν εκδηλώσεις πανικού και γενικότερα να λειτουργήσουν ψύχραιμα και αποτελεσματικά. Η γνώση των κανόνων της αντισεισμικής συμπεριφοράς καθώς και του ρόλου που θα έχει ο καθένας, ανάλογα με τη θέση που θα έχει τη στιγμή εκδήλωσης του σεισμού, είναι αυτονόητη, γιατί από τις έγκαιρες κινήσεις του κάθε εκπαιδευτικού θα εξαρτηθεί η οργανωμένη εκκένωση του σχολείου και κατά συνέπεια η ασφάλεια των μαθητών. Επισημαίνεται πως το σύνολο του διδακτικού προσωπικού του σχολείου δεν αρκεί απλά να ενημερωθεί για τις πορείες διαφυγής και το χώρο καταφυγής, αλλά πρέπει να συμμετέχει στην κατάρτιση του σχεδίου εκκένωσης, να βελτιστοποιήσει την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στο άγχος και στον πανικό που συνεπάγεται για τα παιδιά και αυτούς μια μετασεισμική κατάσταση κρίσης και να έτοιμοι να βοηθήσουν μαθητές και προσωπικό με ειδικές ανάγκες.
Τονίζεται ότι την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία των μαθητών, από την στιγμή εκδήλωσης του σεισμού μέχρι την παράδοση των μαθητών στους γονείς τους, την έχουν οι εκπαιδευτικοί.
Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί του σχολείου οφείλουν:
Να γνωρίζουν τη θέση και το πώς κλείνουν οι γενικοί διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος , του καυστήρα θέρμανσης καθώς και οι διακόπτες παροχής ύδρευσης.
Να γνωρίζουν τη θέση και τη λειτουργία των φορητών πυροσβεστήρων καθώς και του φαρμακείου και του λοιπού εξοπλισμού (σφυρίχτρες, ραδιόφωνο, μπαταρίες, φακοί, κ.λπ.).
Να μελετήσουν το παρόν Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και να το έχουν στην τάξη τους, μαζί με τον κατάλογο της τάξης με τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των μαθητών τους.
Να προβούν στην άρση των επικινδυνοτήτων του χώρου της τάξης τους και του συνολικού σχολικού χώρου, π.χ. στερέωση βιβλιοθηκών, ασφαλή τοποθέτηση επικίνδυνων και εύθραυστων υλικών, χωροθέτηση των τραπεζιών στις αίθουσες, απομάκρυνση πλεοναζόντων επίπλων, κ.λπ.
Αντίγραφο του παρόντος να υπάρχει μαζί με τους καταλόγους όλων των τμημάτων να υπάρχει στο γραφείο των εκπαιδευτικών.

 


Απαραίτητο προσάρτημα του Σχεδίου αυτού αποτελεί η κατάσταση μαθητών του τμήματος με τα στοιχεία επικοινωνίας των γονέων/ κηδεμόνων τους.
 
 1.2. Επισημάνσεις προς τους γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών
Το παρόν κείμενο αποτελεί προσάρτημα του Σχεδίου Αντιμετώπισης Κρίσεων του 1ου Νηπιαγωγείου Λυκόβρυσης που περιλαμβάνει τις απαραίτητες επισημάνσεις και ενέργειες για την αποτελεσματικότερη προφύλαξη των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου σε περίπτωση σεισμού ή πυρκαγιάς.
Σας ενημερώνουμε πως το σχολείο έχει φροντίσει για τη μέγιστη ασφάλεια και προστασία του μαθητικού πληθυσμού κατά τη στιγμή του συμβάντος (σεισμού/ πυρκαγιάς), την ασφαλή εκκένωση του διδακτηρίου προς το χώρο καταφυγής και την προστασία των μαθητών μέχρι την παραλαβή τους από τους γονείς/κηδεμόνες ή τη μεταφορά τους με τη βοήθεια συνοδών, σε άλλους συλλογικότερους χώρους καταφυγής (για την περίπτωση που ο επιλεγόμενος χώρος καταφυγής κριθεί ακατάλληλος). Οι ενέργειες αυτές συμπεριλαμβάνονται στο καταρτισθέν Σχέδιο Αντιμετώπισης Κρίσεων που έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 • Έχει δομηθεί ακολουθώντας πιστά τις σχετικές οδηγίες του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) καθώς και τις αντίστοιχες του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
 • Περιλαμβάνει με λεπτομέρειες όλες τις ενδεικνυόμενες ενέργειες για τη διαδικασία διαφυγής από το εσωτερικό του σχολικού κτιρίου μέχρι την έξοδο από αυτό καθώς και την προσέγγιση και παραμονή στον ασφαλή χώρο καταφυγής.

Σας διαβεβαιώνουμε πως η εκπαίδευση επί των προβλεπόμενων διαδικασιών και η επιτυχής υλοποίησή τους αποτελεί βασική προτεραιότητα του προσωπικού του σχολείου. Η εξοικείωση του διδακτικού προσωπικού και του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου με τις διαδικασίες και τις ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης εξασφαλίζεται από τις προγραμματισμένες δραστηριότητες τόσο σε επίπεδο τάξης όσο και στο σύνολο του σχολείου με τη διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας .
Ωστόσο, για την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση οποιασδήποτε ενδεχόμενης κατάστασης είναι απαραίτητη η συντονισμένη δική σας δράση ως εξής:
 • Σε περίπτωση κατάστασης κρίσης (σεισμός/ πυρκαγιά) μην επιχειρήσετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με το σχολείο, διότι θα δυσχεράνετε την προσπάθεια επικοινωνίας του σχολείου με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών (παροχή Α΄βοηθειών, πυρόσβεση κ.λπ.).
 • Προσεγγίστε στο σχολικό χώρο κατά το δυνατόν χωρίς αυτοκίνητο ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, σταθμεύστε όσο πιο μακριά από το σχολείο γίνεται και σε καμιά περίπτωση πλησίον της κεντρικής εισόδου και προσεγγίστε με τα πόδια, ώστε να εξασφαλίζεται η ακώλυτη διέλευση των οχημάτων (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα).
 • Κατά την άφιξή σας στην κεντρική είσοδο του σχολείου, αναζητήστε τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς που θα σας ενημερώσουν για το χώρο καταφυγής και τη διαδικασία παραλαβής των παιδιών σας.
 • Εισερχόμενοι στο σχολικό χώρο, κατευθυνθείτε αμέσως στο σημείο του χώρου καταφυγής όπου είναι συγκεντρωμένη η τάξη των παιδιών σας, τα οποία θα παραλάβετε μόνο αφού ενημερώσετε τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και αφού βεβαιωθείτε πως αυτός σημείωσε στη σχετική κατάσταση την αποχώρηση του παιδιού. Αν έχετε παιδιά σε περισσότερες της μίας τάξης, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.
 • Αν παραλαμβάνετε παιδί άλλης οικογένειας, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως παραπάνω, δίνοντας στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο) καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό & σταθερό).
 • Αν η σωματική και ψυχολογική κατάσταση του παιδιού σας επιτρέπει την αποχώρηση, παρακαλούμε αποχωρήστε από το σχολικό χώρο, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη επίβλεψη των μαθητών και η υλοποίηση των σχετικών ενεργειών μετριασμού των αποτελεσμάτων και των συνεπειών του συμβάντος.
 • Κατά την αποχώρησή σας από το σχολικό χώρο, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, θα σας δοθούν πληροφορίες ή διευκρινήσεις για τη λειτουργία του σχολείου τις επόμενες ημέρες.
 • Κανένας μαθητής δεν θα εγκαταλείψει το σχολικό χώρο μόνος του, αν δεν έρθει κάποιος να τον παραλάβει. Σε περίπτωση προσωπικής αδυναμίας να παραλάβετε τα παιδιά σας, επικοινωνήστε με κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς σας ή με κάποιον άλλο γονέα στον οποίο θα αναθέσετε την παραλαβή του παιδιού. Τα παιδιά θα παραμείνουν ασφαλή στο χώρο καταφυγής ή σε άλλο καταλληλότερο χώρο, μέχρις ότου παραληφθούν από τους γονείς/κηδεμόνες ή άλλο ορισθέν πρόσωπο.

Το σχολείο δεσμεύεται πως θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των μαθητών του.
Για το λόγο αυτό σε περίπτωση κατάστασης κρίσης μην ενεργήσετε υπό το κράτος του πανικού. Φροντίστε οι ενέργειές
σας να είναι ήρεμες και μεθοδικές.
Το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Αντιμετώπισης Κρίσεων υπάρχει αναρτημένο στο ιστολόγιο του σχολείου στη σελίδα «Αντιμετώπιση κρίσεων», όπου μπορείτε να το διαβάσετε.

1. Πριν τον σεισμό

α. Για την συντήρηση και τη λειτουργία του εξοπλισμού (πυροσβεστήρες, στερέωση βιβλιοθηκών,κλπ) υπεύθυνοι ορίζονται οι εκπαιδευτικοί:

1
Καββαθά Ειρήνη
2

3

4β. Υπεύθυνοι για το φαρμακείο του σχολείου ορίζονται οι εκπαιδευτικοί:
1
Μπούρα Ευφροσύνη
2
Παπαπούλιου Αθανασία
3

4γ. Υπεύθυνοι για την οργάνωση του βοηθητικού υλικού ( ραδιόφωνο, μπαταρίες, σφυρίχτρες, φακούς,κλπ) ορίζονται οι εκπαιδευτικοί:
1
Γεωργοπούλου Μαρία
2

3

4δ. Υπεύθυνοι για τον έλεγχο ευστάθειας υλικών στις βιβλιοθήκες ορίζονται οι εκπαιδευτικοί:
1
Καββαθά Ειρήνη
2

3

4


ε. Υπεύθυνοι οργάνωσης ασκήσεων ετοιμότητας και ενημέρωσης των μαθητών ορίζονται οι εκπαιδευτικοί:

1
Καββαθά Ειρήνη
2
Γεωργοπούλου Μαρία
3
Μπούρα Ευφροσύνη
4
Παπαπούλιου Αθανασία

στ. Για το ξεκλείδωμα των θυρών εξόδου υπεύθυνοι ορίζονται:
1
Καββαθά Ειρήνη
2
Γεωργοπούλου Μαρία
3
Μπούρα Ευφροσύνη
4
Παπαπούλιου Αθανασία

ζ. Για τον έλεγχο προσέγγισης μαθητών σε επικίνδυνα σημεία υπεύθυνοι ορίζονται:
1
Καββαθά Ειρήνη
2
Γεωργοπούλου Μαρία
3
Μπούρα Ευφροσύνη
4
Παπαπούλιου Αθανασία
η. Για την αναζήτηση ατόμων που δεν έχουν παρουσιαστεί στο χώρο καταφυγής υπεύθυνοι ορίζονται:
1
Καββαθά Ειρήνη
2
Γεωργοπούλου Μαρία
1
Μπούρα Ευφροσύνη
2
Παπαπούλιου Αθανασία
3


θ. Για την φύλαξη του αρχείου του σχολείου υπεύθυνοι ορίζονται:
1
Καββαθά Ειρήνη
2

3


ι. Για την επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς υπεύθυνοι ορίζονται:
1
Καββαθά Ειρήνη
2
Μπούρα Ευφροσύνη
3


κ. Για την υποστήριξη ΑμεΑ υπεύθυνο ορίζεται όλο το διδακτικό προσωπικό.


Σκαρίφημα κτιρίου – Διάδρομοι διαφυγής – Έξοδοι Κινδύνου

 
Ο χώρος καταφυγής

Ως χώρος καταφυγής έχει οριστεί :

Το πάρκο ακριβώς δίπλα στο σχολείο, έξω ακριβώς από την παιδική χαρά (Λ. Καραγιάννη & 25ης Μαρτίου) ,διότι έτσι:

 • Εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη προσέγγιση από τους μαθητές
 • Βρίσκεται μακριά από μαντρότοιχους και το ίδιο το σχ. κτίριο (20m) αλλά και γραμμές ηλ. ρεύματος
 • Έχει άμεση πρόσβαση σε κοινοτικό δρόμο και εναλλακτική διαδρομή προς δευτερεύοντα
 • Οι μαθητές δεν κινδυνεύουν από πτώσεις στοιχείων (στύλοι, δέντρα, κάγκελα κλπ)
 • Η δυναμικότητα του χώρου είναι τουλάχιστον 2m2 ανά άτομο

Ο χώρος καταφυγής γνωστοποιείται στους γονείς των μαθητών/τριών και γίνεται υπενθύμιση ότι πρέπει να παραλάβουν τα παιδιά τους μετά από καταστροφικό σεισμό, προσερχόμενοι πεζοί.

2. Υποχρεώσεις – ενέργειες του προσωπικού κατά τη διάρκεια σεισμού και μετά από αυτόν – Μνημόνιο Ενεργειών

Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση από άποψη σεισμικότητα στην Ευρώπη και την έκτη σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι γενικά παραδεκτό ότι η μείωση των επιπτώσεων των σεισμών μπορεί να επιτευχθεί εάν οι πολίτες έχουν ενημερωθεί σχετικά με τα μέτρα αντισεισμικής προστασίας που πρέπει να λάβουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από σεισμό. Σε ότι αφορά στη σχολική κοινότητα, καθοριστικής σημασίας είναι η ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές με τη διαρκή ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευσή τους.
Οι μαθητές
 • Ενημερώνονται για το φαινόμενο του σεισμού και τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα σεισμό.
 • Ενημερώνονται για το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του σχολείου.
 • Συμμετέχουν στις ασκήσεις ετοιμότητας και εκπαιδεύονται στην εφαρμογή του σχολικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης.

Α. Σεισμός κατά το μάθημα

1

Προϊσταμένη

ΚΑΒΒΑΘΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΤΡΙΑ


Γεωργοπούλου
Μαρία
Μπούρα Ευφροσύνη
Παπαπούλιου
Αθανασία

Την ώρα του σεισμού και αμέσως μετά η προϊσταμένη:
 1. Φωνάζει δυνατά «Σεισμός! Όλοι κάτω από τα θρανία ή γραφεία», «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, σκύβω, καλύπτομαι, κρατιέμαι και παραμένω προφυλαγμένος για όσο διαρκεί ο σεισμός», αναλόγως σε ποιο χώρο βρίσκεται. Φροντίζει για την αυτοπροστασία του/της ιδίου/ας καθώς και των ομόγυρων του/της.
 2. Δίνει εντολή για την εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης του σχολείου.
 3. Επικοινωνεί και κατευθύνει τους/τις υπεύθυνους/ες εκπαιδευτικούς.
 4. Ελέγχει αν οι έξοδοι είναι ελεύθερες και διάπλατα ανοικτές.
 5. Ελέγχει την ασφάλεια του προκαθορισμένου χώρου καταφυγής και φροντίζει, ώστε όλοι να συγκεντρωθούν εκεί.

Μετά την εκκένωση φροντίζει:
 1. Να εξασφαλίσει την ασφάλεια των μαθητών, να επιβάλει πειθαρχία και να καθησυχάσει αυτούς. Αν παρουσιαστεί περιστατικό πανικού, το απομονώνει και μεριμνά να μην διαδοθεί στους υπόλοιπους μαθητές.
 2. Να παρθούν παρουσίες.
 3. Αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, να καλέσει σε βοήθεια …
 4. Να ελέγξει το σχολείο για τυχόν επικινδυνότητες, πυρκαγιές, εναπομείναντες ή εγκλωβισμένους μαθητές.
 5. Να καλέσει την πυροσβεστική, την αστυνομία, το ΕΚΑΒ, εάν υπάρχει ανάγκη, καθώς και την υγειονομική υπηρεσία για τον έλεγχο του πόσιμου νερού .


Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης:

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ : 199
ΕΚΑΒ : 166
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ : 210 –2819171
2

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ
(Όσοι εκπαιδευτικοί
βρίσκονται στις αίθουσες διδασκαλίας)

Γεωργοπούλου
Μαρία
Μπούρα
Ευφροσύνη
Παπαπούλιου
Αθανασία

 1. Την ώρα του σεισμού οι εκπαιδευτικοί:
 • Διατηρούν την ψυχραιμία τους.
 • Με κοφτή και δυνατή φωνή δίνουν την εντολή: «Σεισμός! Όλοι κάτω από τα θρανία. Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, σκύβω, καλύπτομαι, κρατιέμαι και παραμένω προφυλαγμένος για όση ώρα διαρκεί ο σεισμός».
 • Απομακρύνονται από τα παράθυρα τζαμαρίες, ψηλά έπιπλα.
 • Προφυλάσσονται κάτω από την έδρα.
 • Αποτρέπουν τους μαθητές από επικίνδυνες ενέργειες.

 1. Μετά το σεισμό οι εκπαιδευτικοί:
 1. Ανοίγουν την πόρτα της αίθουσας.
 2. Δίνουν εντολή στους μαθητές να προστατέψουν τα κεφάλια τους με τις τσάντες τους.
 3. Παίρνουν μαζί τους το παρουσιολόγιο και την κατάσταση με τα στοιχεία των γονέων και κηδεμόνων.
 4. Στέκονται σε κατάλληλη θέση, ώστε να ελέγχουν την εκκένωση της δικής τους αίθουσας, καθώς και να έχουν οπτικό έλεγχο των διαδρόμων και κλιμακοστασίων. Επίσης πρέπει να έχουν οπτική επαφή και συνεργασία με τους υπόλοιπους συναδέλφους για τη σωστή πορεία και το συντονισμό της εξόδου των μαθητών.
 5. Ελέγχουν την κατάσταση κατά μήκος των διαδρόμων διαφυγής. Επισημαίνουν τυχόν πεσμένες βιβλιοθήκες, σπασμένα τζάμια, διασκορπισμένα βιβλία κλπ.
 6. Δίνουν το σύνθημα για την εκκένωση αρχίζοντας από την πρώτη σειρά, υπενθυμίζοντας το χώρο καταφυγής και τις ασφαλείς αποστάσεις από κτίρια, μαντρότοιχους κλπ.
 7. Ζητούν από τους μαθητές τους να μην τρέχουν, να κινούνται γρήγορα αλλά με ηρεμία και τάξη κατά την εκκένωση του κτιρίου.
 8. Μετά την εκκένωση ρίχνουν μια τελευταία ματιά για τυχόν μικροεστίες φωτιάς και ακολουθούν την τάξη τους.
 9. Απαγορεύουν στα παιδιά να πιούν νερό.
 10. Καταμετρούν και ελέγχουν για τυχόν απόντες στο χώρο καταφυγής.
 11. Παραμένουν στο χώρο μέχρι και ο τελευταίος μαθητής να παραληφθεί από τους γονείς του.

Β. Σεισμός κατά το διάλειμμα
Αν ο σεισμός εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, η προϊσταμένη ή οι αναπληρώτριες:
 1. Φωνάζει δυνατά «Σεισμός! προφυλαχτείτε». Φροντίζει για την αυτοπροστασία του/της ιδίου/ας καθώς και των ομόγυρών του/της.
 2. Δίνει εντολή στους συναδέλφους να κατέβουν αμέσως στο προαύλιο, όπου βρίσκονται οι μαθητές.
 3. Δίνει εντολή για την εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης του σχολείου.
 4. Επικοινωνεί και κατευθύνει τους υπεύθυνους/νες καθηγητές/τριες.
 5. Απαγορεύει την είσοδο των μαθητών στο σχολικό κτίριο.
 6. Δίνει εντολή οι μαθητές να παραμείνουν στο προαύλιο χώρο και φροντίζει:

 • Να εξασφαλίσει την ασφάλεια των μαθητών, να επιβάλει πειθαρχία και να καθησυχάσει αυτούς. Αν παρουσιαστεί περιστατικό πανικού, το απομονώνει και μεριμνά να μην διαδοθεί στους υπόλοιπους μαθητές.
 • Να παρθούν παρουσίες.
 • Αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, να καλέσει σε βοήθεια…
 • Να ελέγξει το σχολείο για τυχόν επικινδυνότητες, πυρκαγιές ,εναπομείναντες ή εγκλωβισμένους μαθητές.
 • Να καλέσει την πυροσβεστική, την αστυνομία, το ΕΚΑΒ, εάν υπάρχει ανάγκη, καθώς και την υγειονομική υπηρεσία για τον έλεγχο του πόσιμου νερού.
 


 


3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

α. Πυρκαγιά την ώρα μαθήματος

Σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα μια μικρή πυρκαγιά μπορεί να γεμίσει την αίθουσα με καπνό και αναθυμιάσεις. Για το λόγο αυτό μόλις εντοπιστεί εστία πυρκαγιάς μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας:
Ο εκπαιδευτικός δίνει εντολή στους μαθητές να εκκενώσουν την αίθουσα ,χωρίς φωνές, γρήγορο βήμα και ο ένας πίσω από τον άλλο και να συγκεντρωθούν στο Χώρο Συγκέντρωσης που έχει καθοριστεί εκ των προτέρων και που υπενθυμίζεται στα παιδιά.
Ενημερώνονται αμέσως οι εκπαιδευτικοί των διπλανών αιθουσών και η προϊσταμένη .
Απομακρύνονται από το χώρο της πυρκαγιάς εύφλεκτα υλικά που πιθανό να υπάρχουν.
Αναζητείται από τον εκπαιδευτικό ο πλησιέστερος πυροσβεστήρας και προσπαθεί να κατασβήσει τη φωτιά.Σε βοήθειά του σπεύδουν και οι εκπαιδευτικοί των διπλανών αιθουσών. Αν η φωτιά δεν περιοριστεί αμέσως με τις ενέργειες του εκπαιδευτικού της αίθουσας ή και άλλων μελών του προσωπικού, τότε η προϊσταμένη οφείλει:
Να δώσει εντολή εκκένωσης του κτιρίου, σύμφωνα με τη Διαδικασία Εκκένωσης Κτιρίων που περιγράφεται ανωτέρω.
Να κλείσει το γενικό διακόπτη ηλεκτρικού ρεύματος.
Να ειδοποιήσει την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενημερώνοντάς την για την κατάσταση που επικρατεί Στην περίπτωση που η φωτιά κατασβεστεί από το προσωπικό του σχολείου, η προϊσταμένη θα αφήσει έναν εκπαιδευτικό με πυροσβεστήρα στο χώρο που ξέσπασε η πυρκαγιά μέχρι να έρθει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, προς αποφυγή αναζωπύρωσής της.
Αν οι προσπάθειες του προσωπικού δεν είναι ικανές για να αποδυναμώσουν και να εξαλείψουν την εστία της φωτιάς ή υπάρχει κίνδυνος της ακεραιότητας των μελών του προσωπικού, τότε θα πρέπει να κλειστούν τα παράθυρα και οι πόρτες και όλοι να εγκαταλείψουν το χώρο.
Επισημαίνεται η ανάγκη εξασφάλισης της άνετης διέλευσης των οχημάτων Α΄ Βοηθειών καθώς και των πυροσβεστικών οχημάτων από την κεντρική είσοδο του προαυλίου.

β. Πυρκαγιά την ώρα διαλείμματος.

Στην περίπτωση που ξεσπάσει πυρκαγιά σε ώρα διαλείμματος τότε:
Ο εκπαιδευτικός που την εντόπισε προσπαθεί να την κατασβήσει με τα κατάλληλα μέσα και ενημερώνει με κάποιους μαθητές την προϊσταμένη και τους εκπαιδευτικούς των γειτονικών αιθουσών για την εστία της φωτιάς.
Απομακρύνει από το χώρο τυχόν εύφλεκτα υλικά και κλείνει τυχόν παροχές υγραερίου ή πετρελαίου.
Ο Διευθυντής θα πρέπει να θέσει σε λειτουργία το σύνθημα συναγερμού (σφύριγμα σφυρίχτρας), ώστε οι μαθητές να εγκαταλείψουν το κτίριο και να συγκεντρωθούν στο χώρο συγκέντρωσης. Θα ληφθούν αμέσως παρουσίες και θα ενεργοποιηθούν οι απαραίτητες ομάδες, δίνοντας μεγάλη σημασία πρώτα στο χώρο όπου ξέσπασε η πυρκαγιά.
Οι εκπαιδευτικοί θα αποκλείσουν τις εισόδους των κτιρίων, εμποδίζοντας την πρόσβαση των μαθητών σε αυτά.
Ειδοποιείται η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Αν οι προσπάθειες του προσωπικού δεν είναι ικανές για να αποδυναμώσουν και να εξαλείψουν την εστία της φωτιάς ή υπάρχει κίνδυνος της ακεραιότητας των μελών του προσωπικού, τότε θα πρέπει να κλειστούν τα παράθυρα και οι πόρτες και να εγκαταλειφθεί ο χώρος, μέχρι να καταφθάσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

γ. Ενέργειες μετά την πυρκαγιά.

1.Ερχομός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με την πυρκαγιά να εξακολουθεί να μαίνεται. Η προϊσταμένη θα πρέπει:

 • Να ελέγξει ότι η δίοδος του πυροσβεστικού οχήματος προς το χώρο της πυρκαγιάς είναι ελεύθερη από κάθε εμπόδιο (κλειστή θύρα περίφραξης, αυτοκίνητα προσωπικού, μαθητές, όργανα γυμναστικής κ.ά.).
 • Να ορίσει κάποιο άτομο από το προσωπικό του το οποίο:
 • θα αναμένει το όχημα στην είσοδο του σχολείου
 • θα οδηγήσει τον οδηγό στο χώρο της πυρκαγιάς
 • θα ενημερώσει τον υπεύθυνο του πυροσβεστικού οχήματος για:
 • τα υλικά που καίγονται
 • αν ελλείπουν πρόσωπα που ήταν στο χώρο που ξέσπασε η φωτιά ή υπάρχει υπόνοια ότι μετέβησαν εκ των υστέρων εκεί.
 • Φροντίζει ώστε να παρέχει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες χρειαστούν.
 • Φροντίζει ώστε οι μαθητές και το προσωπικό να μην πλησιάσουν στο χώρο που η Πυροσβεστική Υπηρεσία εκτελεί το έργο της.

2. Ερχομός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με την πυρκαγιά να έχει κατασβηστεί από το προσωπικό του σχολείου. Η προϊσταμένη θα πρέπει:

Να ελέγξει ότι η δίοδος του πυροσβεστικού οχήματος προς το χώρο που έγινε η πυρκαγιά να είναι ελεύθερη από κάθε εμπόδιο (κλειστή θύρα περίφραξης, αυτοκίνητα προσωπικού, μαθητές, όργανα γυμναστικής κ.ά.)
Να ορίσει κάποιο άτομο από το προσωπικό που να αναμένει το όχημα στην είσοδο του σχολείου και να καθοδηγήσει τον οδηγό προς το χώρο που ξέσπασε η πυρκαγιά.
Να υποδείξει στον υπεύθυνό της το χώρο που ξέσπασε η πυρκαγιά και να τον ενημερώσει για τις ενέργειες που έγιναν
Να παρέχει σε αυτόν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς

Επιστροφή στο κτίριο.

Επιστροφή στο κτίριο γίνεται εφόσον η Πυροσβεστική Υπηρεσία ελέγξει το χώρο που ξέσπασε η πυρκαγιά και αποφανθεί ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος από τη συνέχιση των κανονικών εργασιών του σχολείου.

Μετά από κάθε πυρκαγιά.

Η προϊσταμένη του σχολείου θα πρέπει να ενημερώσει την προϊστάμενη υπηρεσία και να ετοιμάσει έκθεση για το σχετικό συμβάν. Θα πρέπει επίσης να λάβει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξαλειφθεί ή να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος επανάληψης παρόμοιου περιστατικού.

4. Διοργάνωση Ασκήσεων Ετοιμότητας

Οι ασκήσεις ετοιμότητας δίνουν τη δυνατότητα να αποκτηθεί η ενδεδειγμένη αντισεισμική στάση και συμπεριφορά των μαθητών και εκπαιδευτικών και να βελτιωθούν οι δεξιότητες τους.
Η έναρξη της άσκησης καθώς και τέλος της γίνεται με τον ακόλουθο συνθηματικό ήχο σφύριγμα σφυρίχτρας. Σε περίπτωση πραγματικής περίπτωσης ο ίδιος ήχος αποτελεί το έναυσμα εκκίνησης των σχετικών ενεργειών.

Άσκηση κατά τη διάρκεια διδασκαλίας
 • Ακούγεται ο ήχος εκκίνησης της άσκησης. Μετά ο εκπαιδευτικός φωνάζει δυνατά «Σεισμός! Όλοι κάτω από τα θρανία ή γραφεία», «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, σκύβω, καλύπτομαι, κρατιέμαι και παραμένω προφυλαγμένος για όσο διαρκεί ο σεισμός», αναλόγως σε ποιο χώρο βρίσκεται. Φροντίζει για την αυτοπροστασία του/της ιδίου/ας καθώς και των ομόγυρων του/της.
 • Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που δεν βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας και δεν υπάρχει τραπέζι, γραφείο ή θρανίο στο χώρο που βρίσκονται πρέπει να σκύψουν και να πλησιάσουν το δάπεδο όσο το δυνατό μακριά από επικινδυνότητες, προστατεύοντας το κεφάλι και τον αυχένα τους με τα χέρια τους.
 • Μόλις ακουστεί ο προαναφερόμενος συνθηματικός ήχος λήξης του σεισμού, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να σηκωθούν και ο ίδιος κατευθύνεται προς την πόρτα εισόδου-εξόδου της αίθουσας για να ελέγξει το διάδρομο.
 • Όταν έρθει η σειρά της συγκεκριμένης αίθουσας να εκκενώσει το κτίριο, ζητά από τους μαθητές να είναι ήρεμοι και προσεκτικοί και τους παροτρύνει να ακολουθήσουν την προσχεδιασμένη πορεία με τάξη και ψυχραιμία, προκειμένου να βγουν έξω από το σχολείο μένοντας ο ίδιος πίσω από αυτούς. Ο εκπαιδευτικός εκκενώνει την αίθουσα αφού πρώτα πάρει μαζί του το παρουσιολόγιο και την κατάσταση με τα στοιχεία των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών.
 • Όταν οι μαθητές συγκεντρωθούν στο χώρο καταφυγής ο εκπαιδευτικός τους καταμετρά.

Άσκηση κατά τη διάρκεια διαλείμματος
 • Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο αύλειο χώρο παραμένουν εκεί. Δεν πλησιάζουν τις προσόψεις του κτιρίου και άλλες επικινδυνότητες.
 • Εφαρμόζονται οι σχετικές οδηγίες αυτοπροστασίας, μαθητές και εκπαιδευτικοί πρέπει να σκύψουν και να πλησιάσουν το δάπεδο όσο το δυνατό μακριά από επικινδυνότητες, προστατεύοντας το κεφάλι και τον αυχένα τους με τα χέρια τους.
 • Μόλις ακουστεί ο προαναφερόμενος συνθηματικός ήχος της λήξης του σεισμού, οι εκπαιδευτικοί εκκενώνουν το κρίριο σύμφωνα με το σχέδιο, παίρνοντας μαζί τους το παρουσιολόγιο και την κατάσταση με τα στοιχεία των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών.
 • Όταν οι μαθητές συγκεντρωθούν στο χώρο καταφυγής ο εκπαιδευτικός τους καταμετρά.

5. Διαδικασία εκκένωσης του κτιρίου

Σε ότι αφορά στην διαδικασία εκκένωσης όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την εκκένωση της αίθουσας στην οποία διδάσκουν την ώρα του περιστατικού έκτακτης ανάγκης (σεισμός, πυρκαγιά κ.α.), σύμφωνα με το σχέδιο.
Εκκενώνεται πρώτα η αίθουσα του Ολοήμερου τμήματος Α και στη συνέχεια η αίθουσα του Ολοήμερου τμήματος Β, καθώς εκκενώνονται πρώτα οι αίθουσες που βρίσκονται πλησιέστερα στην έξοδο διαφυγής.
Οι μαθητές που κατά την εκδήλωση του σεισμού βρίσκονται μόνοι τους στο διάδρομο ή στην τουαλέτα ενεργούν σύμφωνα με τους κανόνες αυτοπροστασίας και μετά το πέρας του σεισμού κατευθύνονται στην ομάδα τους.
Αμέσως μετά την έξοδο των μαθητών από το κτίριο και τη συγκέντρωση τους στο χώρο καταφυγής, ο εκπαιδευτικός καταμετρά τους μαθητές . Ο κάθε εκπαιδευτικός αναφέρει στον αρχηγό ΔΑΙ την τυχόν απουσία μαθητών από το χώρο καταφυγής ώστε να αναζητηθούν ανάλογα.


Παράρτημα Α

Πίνακας εκπαιδευτικών του νηπιαγωγείου
α/α
Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικού
Έλαβε Γνώση (Ν/Ο)
1
Καββαθά Ειρήνη
Ν
2
Γεωργοπούλου Μαρία
Ν
3
Μπούρα Ευφροσύνη
Ν
4
Παπαπούλιου Αθανασία
Ν

Παράρτημα Β

Ημερολόγιο Ασκήσεων Ετοιμότητας
α/α
Ημερομηνία Άσκησης
Ωρα ‘Ασκησης
1
13/10/16 – Πέμπτη
09:30 π.μ.
2
26/1/2017 – Τρίτη
11:00 π.μ.
3
09/05/17 - Τρίτη
09:30 π.μ.

Παράρτημα Γ

Πίνακας Προβλεπόμενου Υλικού
Σφυρίχτρες
Φακοί
Ραδιόφωνο
Φορητοί πυροσβεστήρες
(στις 30/01/2013 έγινε σχετική επιθεώρηση στο νηπιαγωγείο μας από ειδικούς συνεργάτες πυρόσβεσης του δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης. Της επιθεώρησης θα ακολουθήσει σχετική έκθεση. Το νηπιαγωγείο μας ζητά σε σχετικό έγγραφο που συνοδεύει το παρόν σχέδιο, την πιστή εφαρμογή της έκθεσης από το Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης (όπως π.χ. αναγόμωση πυροσβεστήρων, τοποθέτηση 6 πυροσβεστήρων αντί για 4 που ήδη υπάρχουν στο χώρο του νηπιαγωγείου κ.α.).

Παράρτημα Δ

Σχολικό Φαρμακείο
 1. Οινόπνευμα
 2. Φυσιολογικός όρος (500 ml)
 3. Betadine
 4. Αλοιφή για τσιμπήματα εντόμων (π.χ. fenistil)
 5. Αλοιφή για εγκαύματα
 6. Βαμβάκι
 7. Λευκοπλάστ σε ρολό.
 8. Handsaplast σε διάφορα μεγέθη.
 9. Παγοκύστες.
 10. Γάντια ελαστικά
 11. Ψυκτικό σπρέι
 12. Ελαστικός επίδεσμος
 13. Γάζες αποστειρωμένες
 14. Σύριγγα
 15. Θερμόμετρο
 16. Παυσίπονο σιρόπι (Depon – Ponstan)
 17. Αλοιφή κατά των αιματωμάτων.Η προϊσταμένη του ΝηπιαγωγείουΚαββαθά ΕιρήνηΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 2015-2016


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το 1ο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 17/1974 ως Δημόσιο Ανεξάρτητο Ίδρυμα (ΔΑΙ), σε υλοποίηση της αριθ. 107/1/158/174 οδηγίας της Δ/νσης ΠΣΕΑ της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης και υποχρεούται να καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Σε εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου καταρτίζεται ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας.  Η σύνταξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού- πυρκαγιάς, τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές με ψύχραιμες και οργανωμένες κινήσεις που θα έχουν αποφασισθεί και σχεδιαστεί εκ των προτέρων. Αποστολή του είναι η προστασία των εργαζομένων και των φοιτούντων, η προστασία του κτιριακού συγκροτήματος, του εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού (εννοείται ότι η προστασία του κτιριακού συγκροτήματος και του εξοπλισμού είναι αποκλειστικό έργο και αρμοδιότητα των αρμόδιων υπηρεσιών. Ο σχεδιασμός και μόνο αυτός, της προστασίας των δύο ανωτέρω αποτελεί αποστολή και ευθύνη των εργαζομένων εκπαιδευτικών στο παρόν νηπιαγωγείο). Στο σχέδιο αυτό περιγράφεται η πραγματική κατάσταση των σχολικών χώρων του 1ου  Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Λυκόβρυσης.

Το σχέδιο περιλαμβάνει:
• Ανάλυση των ενεργειών που πρέπει να γίνουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
• Ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων σε εκπαιδευτικούς.
• Μνημόνιο ενεργειών.

Το παρόν σχέδιο επικαιροποιείται κάθε σχολική χρονιά με ευθύνη της προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιείται άσκηση εκκένωσης των κτιρίων και ενημέρωσης των μαθητών. Η άσκηση αυτή θα επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους (μία φορά ανά τρίμηνο). Κατά τις προκαθορισμένες συναντήσεις με τους γονείς επικαιροποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας των μαθητών και ενημερώνονται οι γονείς για τις συνθήκες και τους όρους παραλαβής των μαθητών από το σχολείο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.


Το παρόν Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του νηπιαγωγείου μας, επικαιροποιήθηκε, σύμφωνα με τις οδηγίες της με αριθ. πρωτ. 155597/Γ7 – 10/12/2012, επιστολής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θέμα «Διαβίβαση Οδηγιών Πολιτικής Προστασίας στις Σχολικές Μονάδες», η οποία υπογράφεται από την κα Φουσέκη Ευσταθία. Συντάχθηκε με ευθύνη της προϊσταμένης Καββαθά Ειρήνης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΑΣΠ, λοιπών αρμόδιων αρχών & φορέων και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων, για τη σχολική περίοδο 2015-2016.

Μετά τη σύνταξη του παρόντος, το αυτό υποβάλλεται στην Οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στον Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης.
Η Προϊσταμένη ορίζεται αυτοδίκαια ως Αρχηγός ΔΑΙ.
Ο σύλλογος των εκπαιδευτικών είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της εφαρμογής του σχεδίου και κυρίως για το μέρος των ενεργειών που τους αναλογούν, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε συμβάν ή άσκηση ετοιμότητας. Ο σύλλογος των εκπαιδευτικών συμμετέχει στις δοκιμαστικές εφαρμογές του Σχεδίου και κάνει σχετικές προτάσεις για την επικαιροποίηση και τη βελτίωσή του. Ο σύλλογος των εκπαιδευτικών ενέκρινε μετά από πρόταση της προϊσταμένης τη σύνθεση των ομάδων εργασίας που περιγράφονται παρακάτω και οι οποίες θα μεριμνήσουν για τις ενέργειες διαχείρισης κινδύνου στο νηπιαγωγείο μας.

Προσωπικό του Σχολείου
Προϊσταμένη (αρχηγός ΔΑΙ):Καββαθά Ειρήνη


Προσωπικό:  Μπούρα Ευφροσύνη
                             Κουβαλάκη Παυλίνα
                             Παπαδοπούλου Ευαγγελία Αδαμαντία
Μαθητές:   48
Γενικός Υπεύθυνος :Καββαθά Ειρήνη

Αρμοδιότητες:
 • Ευθύνη εκπόνησης του σχεδίου
 • Συντονισμός όλων των σχετικών ενεργειών
 • Ευθύνη για προετοιμασία και συντονισμό του προσωπικού και των μαθητών (η ευθύνη για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι αρμοδιότητες των εκάστοτε σχολικών συμβούλων και των εκάστοτε διευθυντών εκπαίδευσης).
 • Υποβολή του παρόντος σχεδίου στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στο Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης, μετά την έγκρισή του από το εκπαιδευτικό προσωπικό κατά τη διάρκεια της σχετικής συνεδρίασης.
 • Λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του σχετικού ελέγχου από τον αρχηγό ΔΑΙ και το σύλλογο των εκπαιδευτικών.
 • Γνωστοποίηση στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών.
Αρμοδιότητες του συλλόγου των εκπαιδευτικών του νηπιαγωγείου:
 • Διενέργεια τακτικού ελέγχου των χώρων του κτιρίου κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και καταγραφή των ελλείψεων που παρατηρούνται σχετικά.
 • Ανάρτηση του σχεδίου στον κεντρικό διάδρομο του νηπιαγωγείου.
 • Επισήμανση των οδών διαφυγής και των εξόδων του κτιρίου.
 • Δυνατότητα πρόσβασης στις οδούς διαφυγής και τις εξόδους του κτιρίου.
 • Προμήθεια απαραίτητων εφοδίων όπως, ραδιόφωνο με μπαταρίες, σφυρίχτρες , φακούς και βασικά είδη παροχής πρώτων βοηθειών.
 • Επισήμανση και άρση των επικινδυνοτήτων στους χώρους του σχολείου.
 • Επιλογή του χώρου καταφυγής των μαθητών.
 • Ενημέρωση των γονέων.
 • Επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών. Δημιουργία σχετικών καταλόγων και τοποθέτησή τους σε κάθε αίθουσα.
 • Μέριμνα για απρόσκοπτη και ταχεία πρόσβαση στους κεντρικούς διακόπτες ηλεκτροδότησης, καυστήρα θέρμανσης και παροχής νερού.
 •  
1.1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Οι εκπαιδευτικοί σε περίπτωση σεισμού θα κληθούν να παίξουν πρωτεύοντα και ουσιαστικό ρόλο. Θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να δράσουν με ψυχραιμία, ταχύτητα και αποφασιστικότητα δίνοντας με τη συμπεριφορά τους το παράδειγμα στους μαθητές. Είναι εκείνοι που θα πρέπει να κατευνάσουν τους φόβους των μαθητών, να αποτρέψουν εκδηλώσεις πανικού και γενικότερα να λειτουργήσουν ψύχραιμα και αποτελεσματικά. Η γνώση των κανόνων της αντισεισμικής συμπεριφοράς καθώς και του ρόλου που θα έχει ο καθένας, ανάλογα με τη θέση που θα έχει τη στιγμή εκδήλωσης του σεισμού, είναι αυτονόητη, γιατί από τις έγκαιρες κινήσεις του κάθε εκπαιδευτικού θα εξαρτηθεί η οργανωμένη εκκένωση του σχολείου και κατά συνέπεια η ασφάλεια των μαθητών. Επισημαίνεται πως το σύνολο του διδακτικού προσωπικού του σχολείου δεν αρκεί απλά να ενημερωθεί για τις πορείες διαφυγής και το χώρο καταφυγής, αλλά πρέπει να συμμετέχει στην κατάρτιση του σχεδίου εκκένωσης, να βελτιστοποιήσει την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στο άγχος και στον πανικό που συνεπάγεται για τα παιδιά και αυτούς μια μετασεισμική κατάσταση κρίσης και να έτοιμοι να βοηθήσουν μαθητές και προσωπικό με ειδικές ανάγκες.
Τονίζεται ότι την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία των μαθητών, από την στιγμή εκδήλωσης του σεισμού μέχρι την παράδοση των μαθητών στους γονείς τους, την έχουν οι εκπαιδευτικοί.
Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί του σχολείου οφείλουν:
• Να γνωρίζουν τη θέση και το πώς κλείνουν οι γενικοί διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος , του  καυστήρα θέρμανσης καθώς και οι διακόπτες παροχής ύδρευσης.
• Να γνωρίζουν τη θέση και τη λειτουργία των φορητών πυροσβεστήρων καθώς και του φαρμακείου και του λοιπού εξοπλισμού (σφυρίχτρες, ραδιόφωνο, μπαταρίες, φακοί, κ.λπ.).
• Να μελετήσουν το παρόν Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και να το έχουν στην τάξη τους, μαζί με τον κατάλογο της τάξης με τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των μαθητών τους.
• Να προβούν στην άρση των επικινδυνοτήτων του χώρου της τάξης τους και του συνολικού σχολικού χώρου, π.χ. στερέωση βιβλιοθηκών, ασφαλή τοποθέτηση επικίνδυνων και εύθραυστων υλικών, χωροθέτηση των τραπεζιών στις αίθουσες, απομάκρυνση πλεοναζόντων επίπλων, κ.λπ.
• Αντίγραφο του παρόντος να υπάρχει σε κάθε τμήμα του σχολείου μαζί με τον κατάλογο των μαθητών του τμήματος. Επίσης από ένα αντίγραφο μαζί με τους καταλόγους όλων των τμημάτων να υπάρχει στο γραφείο των εκπαιδευτικών.

Απαραίτητο προσάρτημα του Σχεδίου αυτού αποτελεί η κατάσταση μαθητών του τμήματος με τα
στοιχεία επικοινωνίας των γονέων/ κηδεμόνων τους.

1.2. Επισημάνσεις προς τους γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών
Το παρόν κείμενο αποτελεί προσάρτημα του Σχεδίου Αντιμετώπισης Κρίσεων του 1ου Νηπιαγωγείου Λυκόβρυσης που περιλαμβάνει τις απαραίτητες επισημάνσεις και ενέργειες για την αποτελεσματικότερη προφύλαξη των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου σε περίπτωση σεισμού ή πυρκαγιάς.
Σας ενημερώνουμε πως το σχολείο έχει φροντίσει για τη μέγιστη ασφάλεια και προστασία του μαθητικού πληθυσμού κατά τη στιγμή του συμβάντος (σεισμού/ πυρκαγιάς), την ασφαλή εκκένωση του διδακτηρίου προς το χώρο καταφυγής και την προστασία των μαθητών μέχρι την παραλαβή τους από τους γονείς/κηδεμόνες ή τη μεταφορά τους με τη βοήθεια συνοδών, σε άλλους συλλογικότερους χώρους καταφυγής (για την περίπτωση που ο επιλεγόμενος χώρος καταφυγής κριθεί ακατάλληλος). Οι ενέργειες αυτές συμπεριλαμβάνονται στο καταρτισθέν Σχέδιο Αντιμετώπισης Κρίσεων που έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 • Έχει δομηθεί ακολουθώντας πιστά τις σχετικές οδηγίες του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) καθώς και τις αντίστοιχες του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
 • Περιλαμβάνει με λεπτομέρειες όλες τις ενδεικνυόμενες ενέργειες για τη διαδικασία διαφυγής από το εσωτερικό του σχολικού κτιρίου μέχρι την έξοδο από αυτό καθώς και την προσέγγιση και παραμονή στον ασφαλή χώρο καταφυγής.
Σας διαβεβαιώνουμε πως η εκπαίδευση επί των προβλεπόμενων διαδικασιών και η επιτυχής υλοποίησή τους αποτελεί βασική προτεραιότητα του προσωπικού του σχολείου. Η εξοικείωση του διδακτικού προσωπικού και του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου με τις διαδικασίες και τις ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης εξασφαλίζεται από τις προγραμματισμένες δραστηριότητες τόσο σε επίπεδο τάξης όσο και στο σύνολο του σχολείου με τη διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας .
Ωστόσο, για την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση οποιασδήποτε ενδεχόμενης κατάστασης είναι απαραίτητη η συντονισμένη δική σας δράση ως εξής:
 • Σε περίπτωση κατάστασης κρίσης (σεισμός/ πυρκαγιά) μην επιχειρήσετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με το σχολείο, διότι θα δυσχεράνετε την προσπάθεια επικοινωνίας του σχολείου με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών (παροχή Α΄βοηθειών, πυρόσβεση κ.λπ.).
 • Προσεγγίστε στο σχολικό χώρο κατά το δυνατόν χωρίς αυτοκίνητο ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, σταθμεύστε όσο πιο μακριά από το σχολείο γίνεται και σε καμιά περίπτωση πλησίον της κεντρικής εισόδου και προσεγγίστε με τα πόδια, ώστε να εξασφαλίζεται η ακώλυτη διέλευση των οχημάτων (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα).
 • Κατά την άφιξή σας στην κεντρική είσοδο του σχολείου, αναζητήστε τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς που θα σας ενημερώσουν για το χώρο καταφυγής και τη διαδικασία παραλαβής των παιδιών σας.
 • Εισερχόμενοι στο σχολικό χώρο, κατευθυνθείτε αμέσως στο σημείο του χώρου καταφυγής όπου είναι συγκεντρωμένη η τάξη των παιδιών σας, τα οποία θα παραλάβετε μόνο αφού ενημερώσετε τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και αφού βεβαιωθείτε πως αυτός σημείωσε στη σχετική κατάσταση την αποχώρηση του παιδιού. Αν έχετε παιδιά σε περισσότερες της μίας τάξης, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.
 • Αν παραλαμβάνετε παιδί άλλης οικογένειας, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως παραπάνω, δίνοντας στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο) καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό & σταθερό).
 • Αν η σωματική και ψυχολογική κατάσταση του παιδιού σας επιτρέπει την αποχώρηση, παρακαλούμε αποχωρήστε από το σχολικό χώρο, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη επίβλεψη των μαθητών και η υλοποίηση των σχετικών ενεργειών μετριασμού των αποτελεσμάτων και των συνεπειών του συμβάντος.
 • Κατά την αποχώρησή σας από το σχολικό χώρο, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, θα σας δοθούν πληροφορίες ή διευκρινήσεις για τη λειτουργία του σχολείου τις επόμενες ημέρες.
 • Κανένας μαθητής δεν θα εγκαταλείψει το σχολικό χώρο μόνος του, αν δεν έρθει κάποιος να τον παραλάβει. Σε περίπτωση προσωπικής αδυναμίας να παραλάβετε τα παιδιά σας, επικοινωνήστε με κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς σας ή με κάποιον άλλο γονέα στον οποίο θα αναθέσετε την παραλαβή του παιδιού. Τα παιδιά θα παραμείνουν ασφαλή στο χώρο καταφυγής ή σε άλλο καταλληλότερο χώρο, μέχρις ότου παραληφθούν από τους γονείς/κηδεμόνες ή άλλο ορισθέν πρόσωπο.
Το σχολείο δεσμεύεται πως θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των μαθητών του.
Για το λόγο αυτό σε περίπτωση κατάστασης κρίσης μην ενεργήσετε υπό το κράτος του πανικού. Φροντίστε οι ενέργειές
σας να είναι ήρεμες και μεθοδικές.
Το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Αντιμετώπισης Κρίσεων υπάρχει αναρτημένο στο ιστολόγιο του σχολείου στη σελίδα «Αντιμετώπιση κρίσεων», όπου μπορείτε να το διαβάσετε.
1.  Πριν τον σεισμό

α.    Για την συντήρηση και τη λειτουργία του εξοπλισμού (πυροσβεστήρες, στερέωση βιβλιοθηκών,κλπ) υπεύθυνοι ορίζονται οι εκπαιδευτικοί:

1
 Καββαθά Ειρήνη
2


β.   Υπεύθυνοι για το φαρμακείο του σχολείου ορίζονται οι εκπαιδευτικοί:
  
1
Μπούρα Ευφροσύνη
2
 Κουβαλάκη Παυλίνα

γ.    Υπεύθυνοι για την οργάνωση του βοηθητικού υλικού ( ραδιόφωνο, μπαταρίες, σφυρίχτρες, φακούς,κλπ) ορίζονται οι εκπαιδευτικοί:
1
Παπαδοπούλου Ευαγγελία Αδαμαντία


δ.    Υπεύθυνοι για τον έλεγχο ευστάθειας υλικών στις βιβλιοθήκες ορίζονται οι εκπαιδευτικοί:
1
Καββαθά Ειρήνη
2

 ε.    Υπεύθυνοι οργάνωσης ασκήσεων ετοιμότητας και ενημέρωσης των μαθητών ορίζονται οι εκπαιδευτικοί:

1
Όλοι οι εκπαιδευτικοί

στ.    Για το ξεκλείδωμα των θυρών εξόδου υπεύθυνοι ορίζονται:

1
Όλοι οι εκπαιδευτικοί
2


ζ.    Για τον έλεγχο προσέγγισης μαθητών σε επικίνδυνα σημεία υπεύθυνοι ορίζονται:

1
Όλοι οι εκπαιδευτικοί

η.    Για την αναζήτηση ατόμων που δεν έχουν παρουσιαστεί στο χώρο καταφυγής υπεύθυνοι ορίζονται:

1
Όλοι οι εκπαιδευτικοί
θ.    Για την φύλαξη του αρχείου του σχολείου υπεύθυνοι ορίζονται:

1
Καββαθά Ειρήνη

ι.    Για την επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς υπεύθυνοι ορίζονται:

1
Καββαθά Ειρήνη
2
Μπούρα Ευφροσύνη


κ.    Για την υποστήριξη ΑμεΑ υπεύθυνο ορίζεται όλο το διδακτικό προσωπικό.
  
Σκαρίφημα κτιρίου – Διάδρομοι διαφυγής – Έξοδοι


 Ο χώρος καταφυγής


Ως χώρος καταφυγής έχει οριστεί :


Το  πάρκο-πλατεία  ακριβώς δίπλα στο σχολείο, έξω ακριβώς από την παιδική χαρά (Λ. Καραγιάννη & 25ης Μαρτίου) ,διότι έτσι:

·         Εξασφαλίζεται  η ανεμπόδιστη προσέγγιση από τους μαθητές
·         Βρίσκεται μακριά από μαντρότοιχους και το ίδιο το σχ. κτίριο (20m) αλλά και γραμμές ηλ. ρεύματος
·         Έχει άμεση πρόσβαση σε κοινοτικό δρόμο και εναλλακτική διαδρομή προς δευτερεύοντα
·         Οι μαθητές δεν κινδυνεύουν από πτώσεις στοιχείων (στύλοι, δέντρα, κάγκελα κλπ)
·         Η δυναμικότητα του χώρου είναι τουλάχιστον 2m2 ανά άτομο

Ο χώρος καταφυγής γνωστοποιείται στους γονείς των μαθητών/τριών και γίνεται  υπενθύμιση ότι πρέπει να παραλάβουν τα παιδιά τους μετά από καταστροφικό σεισμό, προσερχόμενοι πεζοί.

 2.  Υποχρεώσεις – ενέργειες του προσωπικού κατά τη διάρκεια σεισμού και μετά από αυτόν – Μνημόνιο Ενεργειών

Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση από άποψη σεισμικότητα στην Ευρώπη και την έκτη σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι γενικά παραδεκτό ότι η μείωση των επιπτώσεων των σεισμών μπορεί να επιτευχθεί εάν οι πολίτες έχουν ενημερωθεί σχετικά με τα μέτρα αντισεισμικής προστασίας που πρέπει να λάβουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από σεισμό. Σε ότι αφορά στη σχολική κοινότητα, καθοριστικής σημασίας είναι η ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές με τη διαρκή ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευσή τους.
Οι μαθητές
 • Ενημερώνονται για το φαινόμενο του σεισμού και τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα σεισμό.
 • Ενημερώνονται για το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του σχολείου.
 • Συμμετέχουν στις ασκήσεις ετοιμότητας και εκπαιδεύονται στην εφαρμογή του σχολικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης.
Α. Σεισμός κατά το μάθημα
1


Προϊσταμένη    Καββαθά ΕιρήνηΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΤΡΙΑ

Κουβαλάκη Παυλίνα

Παπαδοπούλου Ευαγγελία Αδαμαντία

Μπούρα ΕυφροσυνηΤην ώρα του σεισμού και αμέσως μετά η προϊσταμένη:

 1. Φωνάζει δυνατά «Σεισμός! Όλοι κάτω από τα θρανία ή γραφεία», «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, σκύβω, καλύπτομαι, κρατιέμαι και παραμένω προφυλαγμένος για όσο διαρκεί ο σεισμός»,  αναλόγως σε ποιο χώρο βρίσκεται. Φροντίζει για την αυτοπροστασία του/της ιδίου/ας καθώς και των ομόγυρων του/της.

 2. Δίνει εντολή για την εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης του σχολείου.

 3. Επικοινωνεί και κατευθύνει τους/τις υπεύθυνους/ες εκπαιδευτικούς.

 4. Ελέγχει αν οι έξοδοι είναι ελεύθερες και διάπλατα ανοικτές.

 5. Ελέγχει την ασφάλεια του προκαθορισμένου χώρου καταφυγής και φροντίζει, ώστε όλοι να συγκεντρωθούν εκεί.Μετά την εκκένωση φροντίζει:

1.      Να εξασφαλίσει την ασφάλεια των μαθητών, να επιβάλει πειθαρχία και να καθησυχάσει αυτούς. Αν παρουσιαστεί περιστατικό πανικού, το απομονώνει και μεριμνά να μην διαδοθεί στους υπόλοιπους μαθητές.

2.     Να παρθούν παρουσίες.

3.     Αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, να καλέσει σε βοήθεια …

4.     Να ελέγξει το σχολείο για τυχόν επικινδυνότητες, πυρκαγιές, εναπομείναντες ή εγκλωβισμένους μαθητές.

5.     Να καλέσει την πυροσβεστική, την αστυνομία, το ΕΚΑΒ, εάν υπάρχει ανάγκη, καθώς και την υγειονομική υπηρεσία για τον έλεγχο του πόσιμου νερού .


Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης:ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ : 199

ΕΚΑΒ                   : 166

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ     : 210 –28191712


ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ

(Όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στις  αίθουσες διδασκαλίας)Καββαθά Ειρήνη

Μπούρα Ευφροσύνη

Κουβαλάκη Παυλίνα
Παπαδοπούλου Ευαγγελία Αδαμαντία


A.                  Την ώρα του σεισμού οι εκπαιδευτικοί:

·         Διατηρούν την ψυχραιμία τους.

·         Με κοφτή και δυνατή φωνή δίνουν την εντολή: «Σεισμός! Όλοι κάτω από τα θρανία. Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, σκύβω, καλύπτομαι, κρατιέμαι και παραμένω προφυλαγμένος για όση ώρα διαρκεί ο σεισμός».

·         Απομακρύνονται από τα παράθυρα τζαμαρίες, ψηλά έπιπλα.

·         Προφυλάσσονται κάτω από την έδρα.

·         Αποτρέπουν τους μαθητές από επικίνδυνες ενέργειες.

 1. Μετά το σεισμό οι εκπαιδευτικοί:
 1. Ανοίγουν την πόρτα της αίθουσας.

 2. Δίνουν εντολή στους μαθητές να προστατέψουν τα κεφάλια τους με τις τσάντες τους.

 3. Παίρνουν μαζί τους το παρουσιολόγιο και την κατάσταση με τα στοιχεία των γονέων και κηδεμόνων.

 4. Στέκονται σε κατάλληλη θέση, ώστε να ελέγχουν την εκκένωση της δικής τους αίθουσας, καθώς και να έχουν οπτικό έλεγχο των διαδρόμων και κλιμακοστασίων. Επίσης πρέπει να έχουν οπτική επαφή και συνεργασία με τους υπόλοιπους συναδέλφους για τη σωστή πορεία και το συντονισμό της εξόδου των μαθητών.

 5. Ελέγχουν την κατάσταση κατά μήκος των διαδρόμων διαφυγής. Επισημαίνουν τυχόν πεσμένες βιβλιοθήκες, σπασμένα τζάμια, διασκορπισμένα βιβλία κλπ.

 6. Δίνουν το σύνθημα για την εκκένωση αρχίζοντας από την πρώτη σειρά, υπενθυμίζοντας το χώρο καταφυγής και τις ασφαλείς αποστάσεις από κτίρια, μαντρότοιχους κλπ.

 7. Ζητούν από τους μαθητές τους να μην τρέχουν, να κινούνται γρήγορα αλλά με ηρεμία και τάξη κατά την εκκένωση του κτιρίου.

 8. Μετά την εκκένωση ρίχνουν μια τελευταία ματιά για τυχόν μικροεστίες φωτιάς και ακολουθούν την τάξη τους.

 9. Απαγορεύουν στα παιδιά να πιούν νερό.

 10. Καταμετρούν και ελέγχουν για τυχόν απόντες στο χώρο καταφυγής.

 11. Παραμένουν στο χώρο μέχρι και ο τελευταίος μαθητής να παραληφθεί από τους γονείς του.

Β.  Σεισμός κατά το διάλειμμα
Αν ο σεισμός εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, η προϊσταμένη ή οι αναπληρώτριες:
 1. Φωνάζει δυνατά «Σεισμός! προφυλαχτείτε». Φροντίζει για την αυτοπροστασία του/της ιδίου/ας καθώς και των ομόγυρών του/της.
 2. Δίνει εντολή στους συναδέλφους να κατέβουν αμέσως στο προαύλιο, όπου βρίσκονται οι μαθητές.
 3. Δίνει εντολή για την εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης του σχολείου.
 4. Επικοινωνεί και κατευθύνει τους υπεύθυνους/νες καθηγητές/τριες.
 5. Απαγορεύει την είσοδο των μαθητών στο σχολικό κτίριο.
 6. Δίνει εντολή οι μαθητές να παραμείνουν στο προαύλιο χώρο και φροντίζει:
 • Να εξασφαλίσει την ασφάλεια των μαθητών, να επιβάλει πειθαρχία και να καθησυχάσει αυτούς. Αν παρουσιαστεί περιστατικό πανικού, το απομονώνει και μεριμνά να μην διαδοθεί στους υπόλοιπους μαθητές.
 • Να παρθούν παρουσίες.
 • Αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, να καλέσει σε βοήθεια…
 • Να ελέγξει το σχολείο για τυχόν επικινδυνότητες, πυρκαγιές ,εναπομείναντες ή εγκλωβισμένους μαθητές.
 • Να καλέσει την πυροσβεστική, την αστυνομία, το ΕΚΑΒ, εάν υπάρχει ανάγκη, καθώς και την υγειονομική υπηρεσία για τον έλεγχο του πόσιμου νερού.
3.  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

α.  Πυρκαγιά την ώρα μαθήματος

Σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα μια μικρή πυρκαγιά μπορεί να γεμίσει την αίθουσα με καπνό και αναθυμιάσεις. Για το λόγο αυτό μόλις εντοπιστεί εστία πυρκαγιάς μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας:
• Ο εκπαιδευτικός δίνει εντολή στους μαθητές να εκκενώσουν την αίθουσα ,χωρίς φωνές, γρήγορο βήμα και ο ένας πίσω από τον άλλο και να συγκεντρωθούν στο Χώρο Συγκέντρωσης που έχει καθοριστεί εκ των προτέρων και που υπενθυμίζεται στα παιδιά.
• Ενημερώνονται αμέσως οι εκπαιδευτικοί των διπλανών αιθουσών και η προϊσταμένη .
• Απομακρύνονται από το χώρο της πυρκαγιάς εύφλεκτα υλικά που πιθανό να υπάρχουν.
• Αναζητείται από τον εκπαιδευτικό ο πλησιέστερος πυροσβεστήρας και προσπαθεί να κατασβήσει τη φωτιά.Σε βοήθειά του σπεύδουν και οι εκπαιδευτικοί των διπλανών αιθουσών. Αν η φωτιά δεν περιοριστεί αμέσως με τις ενέργειες του εκπαιδευτικού της αίθουσας ή και άλλων μελών του προσωπικού, τότε η προϊσταμένη οφείλει:
• Να δώσει εντολή εκκένωσης του κτιρίου, σύμφωνα με τη Διαδικασία Εκκένωσης Κτιρίων που περιγράφεται ανωτέρω.
• Να κλείσει το γενικό διακόπτη ηλεκτρικού ρεύματος.
• Να ειδοποιήσει την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενημερώνοντάς την για την κατάσταση που επικρατεί Στην περίπτωση που η φωτιά κατασβεστεί από το προσωπικό του σχολείου, η προϊσταμένη θα αφήσει έναν εκπαιδευτικό με πυροσβεστήρα στο χώρο που ξέσπασε η πυρκαγιά μέχρι να έρθει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, προς αποφυγή αναζωπύρωσής της.
Αν οι προσπάθειες του προσωπικού δεν είναι ικανές για να αποδυναμώσουν και να εξαλείψουν την εστία της φωτιάς ή υπάρχει κίνδυνος της ακεραιότητας των μελών του προσωπικού, τότε θα πρέπει να κλειστούν τα παράθυρα και οι πόρτες και όλοι να εγκαταλείψουν το χώρο.
Επισημαίνεται η ανάγκη εξασφάλισης της άνετης διέλευσης των οχημάτων Α΄ Βοηθειών καθώς και των πυροσβεστικών οχημάτων από την κεντρική είσοδο του προαυλίου.

β.  Πυρκαγιά την ώρα διαλείμματος.

Στην περίπτωση που ξεσπάσει πυρκαγιά σε ώρα διαλείμματος τότε:
Ο εκπαιδευτικός που την εντόπισε προσπαθεί να την κατασβήσει με τα κατάλληλα μέσα και ενημερώνει με κάποιους μαθητές την προϊσταμένη και τους εκπαιδευτικούς των γειτονικών αιθουσών για την εστία της φωτιάς.
Απομακρύνει από το χώρο τυχόν εύφλεκτα υλικά και κλείνει τυχόν παροχές υγραερίου ή πετρελαίου.
Ο Διευθυντής θα πρέπει να θέσει σε λειτουργία το σύνθημα συναγερμού (σφύριγμα σφυρίχτρας), ώστε οι μαθητές να εγκαταλείψουν το κτίριο και να συγκεντρωθούν στο χώρο συγκέντρωσης. Θα ληφθούν αμέσως παρουσίες και θα ενεργοποιηθούν οι απαραίτητες ομάδες, δίνοντας μεγάλη σημασία πρώτα στο χώρο όπου ξέσπασε η πυρκαγιά.
Οι  εκπαιδευτικοί θα αποκλείσουν τις εισόδους των κτιρίων, εμποδίζοντας την πρόσβαση των μαθητών σε αυτά.
Ειδοποιείται η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Αν οι προσπάθειες του προσωπικού δεν είναι ικανές για να αποδυναμώσουν και να εξαλείψουν την εστία της φωτιάς ή υπάρχει κίνδυνος της ακεραιότητας των μελών του προσωπικού, τότε θα πρέπει να κλειστούν τα παράθυρα και οι πόρτες και να εγκαταλειφθεί ο χώρος, μέχρι να καταφθάσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

γ.  Ενέργειες μετά την πυρκαγιά.

1.Ερχομός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με την πυρκαγιά να εξακολουθεί να μαίνεται. Η προϊσταμένη θα πρέπει:

 • • Να ελέγξει ότι η δίοδος του πυροσβεστικού οχήματος προς το χώρο της πυρκαγιάς είναι ελεύθερη από κάθε εμπόδιο (κλειστή θύρα περίφραξης, αυτοκίνητα προσωπικού, μαθητές, όργανα γυμναστικής κ.ά.).
 • • Να ορίσει κάποιο άτομο από το προσωπικό του το οποίο:
 • θα αναμένει το όχημα στην είσοδο του σχολείου
 • θα οδηγήσει τον οδηγό στο χώρο της πυρκαγιάς
 • θα ενημερώσει τον υπεύθυνο του πυροσβεστικού οχήματος για:
 • τα υλικά που καίγονται
 • αν ελλείπουν πρόσωπα που ήταν στο χώρο που ξέσπασε η φωτιά ή υπάρχει υπόνοια ότι μετέβησαν εκ των υστέρων εκεί.
 • Φροντίζει ώστε να παρέχει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες χρειαστούν.
 • Φροντίζει ώστε οι μαθητές και το προσωπικό να μην πλησιάσουν στο χώρο που η Πυροσβεστική Υπηρεσία εκτελεί το έργο της.
2. Ερχομός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με την πυρκαγιά να έχει κατασβηστεί από το προσωπικό του σχολείου. Η προϊσταμένη θα πρέπει:


• Να ελέγξει ότι η δίοδος του πυροσβεστικού οχήματος προς το χώρο που έγινε η πυρκαγιά να είναι ελεύθερη από κάθε εμπόδιο (κλειστή θύρα περίφραξης, αυτοκίνητα προσωπικού, μαθητές, όργανα γυμναστικής κ.ά.)
• Να ορίσει κάποιο άτομο από το προσωπικό που να αναμένει το όχημα στην είσοδο του σχολείου και να καθοδηγήσει τον οδηγό προς το χώρο που ξέσπασε η πυρκαγιά.
• Να υποδείξει στον υπεύθυνό της το χώρο που ξέσπασε η πυρκαγιά και να τον ενημερώσει για τις ενέργειες που έγιναν
• Να παρέχει σε αυτόν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς

Επιστροφή στο κτίριο.

Επιστροφή στο κτίριο γίνεται εφόσον η Πυροσβεστική Υπηρεσία ελέγξει το χώρο που ξέσπασε η πυρκαγιά και αποφανθεί ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος από τη συνέχιση των κανονικών εργασιών του σχολείου.

Μετά από κάθε πυρκαγιά.

Η προϊσταμένη του σχολείου θα πρέπει να ενημερώσει την προϊστάμενη υπηρεσία και να ετοιμάσει έκθεση για το σχετικό συμβάν. Θα πρέπει επίσης να λάβει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξαλειφθεί ή να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος επανάληψης παρόμοιου περιστατικού.

4.  Διοργάνωση Ασκήσεων Ετοιμότητας

Οι ασκήσεις ετοιμότητας δίνουν τη δυνατότητα να αποκτηθεί η ενδεδειγμένη αντισεισμική στάση και συμπεριφορά των μαθητών και εκπαιδευτικών και να βελτιωθούν οι δεξιότητες τους.
Η έναρξη της άσκησης καθώς και τέλος της  γίνεται με τον ακόλουθο συνθηματικό ήχο σφύριγμα σφυρίχτρας. Σε περίπτωση πραγματικής περίπτωσης ο ίδιος ήχος αποτελεί το έναυσμα εκκίνησης των σχετικών ενεργειών.

Άσκηση κατά τη διάρκεια διδασκαλίας

 • Ακούγεται ο ήχος εκκίνησης της άσκησης. Μετά ο εκπαιδευτικός φωνάζει δυνατά «Σεισμός! Όλοι κάτω από τα θρανία ή γραφεία», «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, σκύβω, καλύπτομαι, κρατιέμαι και παραμένω προφυλαγμένος για όσο διαρκεί ο σεισμός»,  αναλόγως σε ποιο χώρο βρίσκεται. Φροντίζει για την αυτοπροστασία του/της ιδίου/ας καθώς και των ομόγυρων του/της.
 • Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που δεν βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας και δεν υπάρχει τραπέζι, γραφείο ή θρανίο στο χώρο που βρίσκονται πρέπει να σκύψουν και να πλησιάσουν το δάπεδο όσο το δυνατό μακριά από επικινδυνότητες, προστατεύοντας το κεφάλι και τον αυχένα τους με τα χέρια τους.
 • Μόλις ακουστεί ο προαναφερόμενος συνθηματικός ήχος λήξης του σεισμού, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να σηκωθούν και ο ίδιος κατευθύνεται προς την πόρτα εισόδου-εξόδου της αίθουσας για να ελέγξει το διάδρομο.
 • Όταν έρθει η σειρά της συγκεκριμένης αίθουσας να εκκενώσει το κτίριο, ζητά από τους μαθητές να είναι ήρεμοι και προσεκτικοί και τους παροτρύνει να ακολουθήσουν την προσχεδιασμένη πορεία με τάξη και ψυχραιμία, προκειμένου να βγουν έξω από το σχολείο μένοντας ο ίδιος πίσω από αυτούς. Ο εκπαιδευτικός εκκενώνει την αίθουσα αφού πρώτα πάρει μαζί του το παρουσιολόγιο και την κατάσταση με τα στοιχεία των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών.
 • Όταν οι μαθητές συγκεντρωθούν στο χώρο καταφυγής ο εκπαιδευτικός τους καταμετρά.
Άσκηση κατά τη διάρκεια διαλείμματος
 • Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο αύλειο χώρο παραμένουν εκεί. Δεν πλησιάζουν τις προσόψεις του κτιρίου και άλλες επικινδυνότητες.
 • Εφαρμόζονται οι σχετικές οδηγίες αυτοπροστασίας, μαθητές και εκπαιδευτικοί πρέπει να σκύψουν και να πλησιάσουν το δάπεδο όσο το δυνατό μακριά από επικινδυνότητες, προστατεύοντας το κεφάλι και τον αυχένα τους με τα χέρια τους.
 • Μόλις ακουστεί ο προαναφερόμενος συνθηματικός ήχος της λήξης του σεισμού, οι εκπαιδευτικοί εκκενώνουν το κρίριο σύμφωνα με το σχέδιο, παίρνοντας μαζί τους το παρουσιολόγιο και την κατάσταση με τα στοιχεία των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών.
 • ‘Όταν οι μαθητές συγκεντρωθούν στο χώρο καταφυγής ο εκπαιδευτικός τους καταμετρά.
5.  Διαδικασία εκκένωσης του κτιρίου

Σε ότι αφορά στην διαδικασία εκκένωσης όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την εκκένωση της αίθουσας στην οποία διδάσκουν την ώρα του περιστατικού έκτακτης ανάγκης (σεισμός, πυρκαγιά κ.α.), σύμφωνα με το σχέδιο.
Εκκενώνεται πρώτα η αίθουσα του Ολοήμερου τμήματος και στη συνέχεια η αίθουσα του κλασσικού, καθώς εκκενώνονται πρώτα οι αίθουσες που βρίσκονται πλησιέστερα στην έξοδο διαφυγής.
Οι μαθητές που κατά την εκδήλωση του σεισμού βρίσκονται μόνοι τους στο διάδρομο ή στην τουαλέτα ενεργούν σύμφωνα με τους κανόνες αυτοπροστασίας και μετά το πέρας του σεισμού κατευθύνονται στην ομάδα τους.
Αμέσως μετά την έξοδο των μαθητών από το κτίριο και τη συγκέντρωση τους στο χώρο καταφυγής, ο εκπαιδευτικός καταμετρά τους μαθητές . Ο κάθε εκπαιδευτικός αναφέρει στον αρχηγό ΔΑΙ την τυχόν απουσία μαθητών από το χώρο καταφυγής ώστε να αναζητηθούν ανάλογα.
                                                             
Παράρτημα Α
Πίνακας εκπαιδευτικών του νηπιαγωγείου
α/α
Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικού
Έλαβε Γνώση (Ν/Ο)
1
Κουβαλάκη Παυλίνα
Ν
2
Παπαδοπούλου Ευαγγελία Αδαμαντία
Ν
3
Μπούρα Ευφροσύνη
Ν
4
Καββαθά Ειρήνη
Ν

Παράρτημα Β
Ημερολόγιο Ασκήσεων Ετοιμότητας
α/α
Ημερομηνία Άσκησης
‘Ωρα ‘Ασκησης
1
12/10/15
09:30 π.μ.
2
19/01/16
11:30 π.μ.
3
09/05/16
09:30 π.μ.

 
Παράρτημα Γ 
Πίνακας Προβλεπόμενου Υλικού
Σφυρίχτρες
Φακοί
Ραδιόφωνο
Φορητοί πυροσβεστήρες
(στις 30/01/2013 έγινε σχετική επιθεώρηση στο νηπιαγωγείο μας από ειδικούς συνεργάτες πυρόσβεσης του δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης. Της επιθεώρησης θα ακολουθήσει σχετική έκθεση. Το νηπιαγωγείο μας ζητά σε σχετικό έγγραφο που συνοδεύει το παρόν σχέδιο, την πιστή εφαρμογή της έκθεσης από το Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης (όπως π.χ. αναγόμωση πυροσβεστήρων, τοποθέτηση 6 πυροσβεστήρων αντί για 4 που ήδη υπάρχουν στο χώρο του νηπιαγωγείου κ.α.).

Παράρτημα Δ
Σχολικό Φαρμακείο

1.       Οινόπνευμα
2.       Φυσιολογικός όρος (500 ml)
3.       Betadine
4.       Αλοιφή για τσιμπήματα εντόμων (π.χ. fenistil)
5.       Αλοιφή για εγκαύματα
6.       Βαμβάκι
7.       Λευκοπλάστ σε ρολό.
8.      Handsaplast σε διάφορα μεγέθη.
9.       Παγοκύστες.
 1.       Γάντια ελαστικά
 2.       Ψυκτικό σπρέι
 3.       Ελαστικός επίδεσμος
 4.       Γάζες αποστειρωμένες
 5.        Σύριγγα
 6.        Θερμόμετρο
 7.        Παυσίπονο σιρόπι (Depon – Ponstan)
 8.        Αλοιφή κατά των αιματωμάτων.
                                              Η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου                                                                                     Καββαθά Ειρήνη 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου