Μπορείτε να απολαύσετε το ιστολόγιο μας σε όλες τις γλώσσες του κόσμου

Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Εγγραφές, εγγραφές και εγγραφές


Λυκόβρυση Τρίτη 31 Μαϊου 2016
Ανακοίνωση
Θέμα: Εγγραφές Νηπίων/Προεγγραφές προνηπίων για το σχολικό έτος 2016-2017
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρα 7 παρ. 1 & 2 του Π.Δ 200/1998  (ΦΕΚ 161Α), για την οργάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α) και της παρ. 2 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014), οι εγγραφές των μαθητών για το επόμενο σχολικό έτος πραγματοποιούνται από 1 έως 21 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους. Για το σκοπό αυτό, το Νηπιαγωγείο θα δέχεται γονείς και κηδεμόνες μαζί με τα παιδιά προς εγγραφή τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Τετάρτη  1 Ιουνίου 2016               Πρωί 08:30 π.μ. - 09:30 π.μ.

Πέμπτη    2 Ιουνίου 2016              Μεσημέρι 11:30π.μ. - 12:30 μ.μ.
Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016             Μεσημέρι 11:30π.μ. - 12:30 μ.μ.

Από 3 Ιουνίου 2016 - 14  Ιουνίου 2016  
Πρωί  08:30 π.μ. - 09:30 π.μ.       Μεσημέρι 11:30 μ.μ. – 12:30 μ.μ.

Από 16 Ιουνίου 201621 Ιουνίου 2016 
Πρωί 08:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εγγραφές δεν θα πραγματοποιηθούν στις 6 Ioυνίου 2016 & 15 Ιουνίου 2016.

Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή μαθητών στο Νηπιαγωγείο, που προβλέπονται από το άρθρο 7 παρ. 2 του Π.Δ 200/1998, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την περ. 2 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014)είναι:
1.    Πιστοποιητικό γέννησης του Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο, πριν από την εγγραφή τρίμηνο, και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. (θα αναζητηθεί απευθείας από το νηπιαγωγείο).
2.    Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας  του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
3.    Αποδεικτικό στοιχείο (ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ- Μισθωτήριο Συμβόλαιο Κατοικίας)-Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα-κηδεμόνα του νηπίου για τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του (δίνεται από το νηπιαγωγείο).
4.    Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (δίνεται από το νηπιαγωγείο).
5.    Αίτηση για φοίτηση του νηπίου στο σχολείο (δίνεται από το νηπιαγωγείο).
6.    Ατομικό Πιστοποιητικό Υγείας Μαθητή – Α.Δ.Υ.Μ.(δίνεται από το νηπιαγωγείο).
Μπορείτε να το εκτυπώσετε εδώ 
7.    Α.Φ.Μ.  Κηδεμόνα ή Αρ. Διαβατηρίου (αφορά αλλοδαπούς).
Δικαιολογητικά για τα προνήπια δεν θα προσκομιστούν καθόλου τον Ιούνιο, παρά μόνο αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας.
Θα ζητηθούν από το νηπιαγωγείο τον Σεπτέμβριο, εφόσον τα προνήπια εγγραφούν και φοιτήσουν στο παρόν νηπιαγωγείο.

Για τα νήπια που φοιτούν 2η χρονιά στο ίδιο νηπιαγωγείο θα χρειαστεί μόνο η συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής & ΑΦΜ  (βλ. 5 & 7).
Επιπρόσθετα, όσο αφορά στους αλλοδαπούς μαθητές, προβλέπονται τα εξής:
Σύμφωνα με την αριθμ. Γ2/91109/10-07-08 Εγκύκλιο Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ οι αλλοδαποί μαθητές που δεν μπορούν να προσκομίσουν πιστοποιητικό γέννησης  μπορούν να εγγραφούν στο σχολείο με ληξιαρχική πράξη γέννησης και τα λοιπά δικαιολογητικά που μνημονεύονται ανωτέρω.
Τα δικαιολογητικά εγγραφής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα (από κρατική μεταφραστική υπηρεσία ή προξενική αρχή ή από επίσημο μεταφραστή αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών)

Σας ενημερώνουμε ότι από πρόπερσι έχει δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφής νηπίων/προεγγραφής προνηπίων έτσι ώστε να επιτευχθεί, εκ μέρους της Διεύθυνσης Π.Ε. Β’ Αθήνας, η βέλτιστη ισοκατανομή του μαθητικού δυναμικού κατά δήμο. Επομένως η οποιαδήποτε κατάθεση δικαιολογητικών στα νηπιαγωγεία θεωρείται εγγραφή και για να γίνει δεκτή η εγγραφή, επιβάλλεται με την παραλαβή τους, να γίνει άμεσα η ηλεκτρονική υποβολή και η επίδοση της αίτησης- αποδεικτικό υποβολής στο γονέα-κηδεμόνα.
Στο νηπιαγωγείο φοιτούν δύο ηλικίες νηπίων. Η πρώτη ηλικία (Α΄ηλικία) (νήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών, δηλ. γεννήθηκαν το έτος  2011.
Η δεύτερη ηλικία (Β΄ηλικία) (προνήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών, δηλ. γεννήθηκαν το έτος 2012.

Καταρχήν γίνονται δεκτά τα νήπια της πρώτης ηλικίας. Όταν ο αριθμός των υποψηφίων δεν επιτρέπει την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων γίνεται κλήρωση. Στις περιπτώσεις που ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις της Α΄ ηλικίας και παραμένουν ακόμη κενές θέσεις, αυτές συμπληρώνονται από νήπια Β΄ ηλικίας κι αν οι αιτήσεις είναι πολλές γίνεται κλήρωση.
Η κλήρωση γίνεται  ενώπιον επιτροπής που αποτελείται από το διδακτικό προσωπικό του νηπιαγωγείου και δύο εκπροσώπους των παρευρισκόμενων γονέων και κηδεμόνων. Με βάση τη σειρά κλήρωσης γίνεται η εγγραφή στο νηπιαγωγείο, καθώς και η πλήρωση των κενών θέσεων που τυχόν θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Κατ’ εξαίρεση και χωρίς κλήρωση εγγράφονται τα παρακάτω νήπια των δύο ηλικιών:
α) Τα δίδυμα αδέρφια εφόσον έχει κληρωθεί ο ένας από αυτούς.
β) Τα τέκνα πολυτέκνων.
γ) Τα τέκνα των νηπιαγωγών που διδάσκουν στο νηπιαγωγείο και των άλλων εκπαιδευτικών που εργάζονται σε συστεγαζόμενα με το νηπιαγωγείο σχολεία.

Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο, όσων νηπίων συμπληρώνουν στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία 5 ετών, είναι υποχρεωτική (Ν. 3518/06, ΦΕΚ 272/06 τ. Α΄) .

Τέλος, πίνακας εγγεγραμμένων νηπίων (παιδιά Α΄ηλικίας – γεννημένα το 2011), θα αναρτηθεί στο νηπιαγωγείο μας καθώς και στην ιστοσελίδα του νηπιαγωγείου τη Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016.

Η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

Τα όρια του νηπιαγωγείου μας
 

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

Βρασμένα Αυγά - Πάσχα 2016Αγαπητοί Γονείς

Αυτή την εβδομάδα θα ακολουθήσουμε κάποια από τα έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας.
Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να φέρετε στο σχολείο 2 βρασμένα αυγά, μέχρι και την Τετάρτη 20/4/2016  προκειμένου να τα βάψουμε εδώ.
Παρακαλούμε τα αυγά να είναι συσκευασμένα σε σακουλάκι polybag με το όνομα του παιδιού γραμμένο απέξω.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 22/4/2016 το σχολείο μας θα κλείσει για τις διακοπές του Πάσχα και θα σας περιμένουμε πάλι την Δευτέρα 09/05/2016.

Οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου σας ευχόμαστε
Καλή Ανάσταση!

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

Επιμορφωτική Ημερίδα Νηπιαγωγών 2ης Περιφέρειας

Αγαπητοί γονείς,

την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016, το νηπιαγωγείο μας θα παραμείνει κλειστό, επειδή όλοι οι νηπιαγωγοί της 2ης περιφέρειας, θα παρακολουθήσουν επιμορφωτική ημερίδα, η οποία διοργανώνεται από τη Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής της 2ης περιφέρειας.
Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου.

Αποκριάτικο Πάρτι 2016


Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Προγραμματισμένες συναντήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Προσωπικές Συναντήσεις ενημέρωσης προόδου -  2ος κύκλος

Αγαπητοί Γονείς

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που επικράτησαν στο νηπιαγωγείο μας, κατά τους μήνες Ιανουάριο & Φεβρουάριο (γρίπη, ιώσεις, πολλές απουσίες), οι προγραμματισμένες μας συναντήσεις του Φεβρουαρίου, θα μετατεθούν για το τέλος του Μαρτίου 2016 (από 25η Μαρτίου και έπειτα).

Παρόλα αυτά αν κάποιοι από σας θα ήθελαν προσωπικό ραντεβού, πριν την παραπάνω ημερομηνία, παρακαλώ ενημερώστε μας έτσι ώστε να το προγραμματίσουμε νωρίτερα.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση χρειαστείτε.


Από το  Νηπιαγωγείο

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Εποχική Γρίπη - ΟδηγίεςΨαρόσουπαΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Γονείς

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι  την Τετάρτη 17-2-2016 το νηπιαγωγείο μας θα παρακολουθήσει την παράσταση «Ψαρόσουπα – Βρασίδας εναντίον Μπακαλιαράκου», στο θέατρο Δημήτρης Χόρν, Αμερικής 10, Αθήνα.
Η μετάβαση στο θέατρο θα γίνει με πούλμαν.
Η αποχώρηση από το σχολείο θα γίνει γύρω στις 09:00 π.μ. και η επιστροφή γύρω στη 13:00.
Τα παιδιά να έχουν μαζί τους στεγνό φαγητό (σάντουιτς, τοστ, κουλούρι, κέικ), συσκευασμένο σε polybag με το όνομα τους γραμμένο απέξω.
Το ολοήμερο ωράριο θα λειτουργήσει κανονικά μέχρι τις 15:45-16:00.

Τιμή εισιτηρίου ανά άτομο : 10 ευρώ (7 ευρώ η παράσταση + 3 ευρώ το πούλμαν).

Θα επιθυμούσαμε το παρακάτω να επιστραφεί υπογεγραμμένο, είτε το παιδί συμμετάσχει στην εκπαιδευτική δραστηριότητα είτε όχι, μέχρι την Δευτέρα 15-2-2016.

Από το ΝηπιαγωγείοΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος


γονέας ή κηδεμόνας του /της

δηλώνω υπεύθυνα ότι δέχομαι / δεν δέχομαι το παιδί μου να συμμετάσχει στη θεατρική παράσταση που θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Δήμητρης Χόρν, την Τετάρτη  17-02-2016.

Ο/Η Δηλών/ούσα

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

Ο κόσμος τρελάθηκε ή ο κόσμος ζεστάθηκε

Για να προσεγγίσουμε στο νηπιαγωγείο ένα δύσκολο φαινόμενο, όπως αυτό του φαινομένου του θερμοκηπίου, μας βοήθησε πολύ το άρθρο της Ε. Σβορώνου που ανέβασα σε προηγούμενη ανάρτηση.
Μας βοήθησε πολύ, μέσω των ζώων των πολικών περιοχών που κινδυνεύουν επειδή λιώνουν οι πάγοι της Γης, να εμβαθύνουμε με απλό τρόπο και να γνωρίσουμε στα παιδιά, το φαινόμενο του θερμοκηπίου (με την άσχημη έννοια του), δηλ. το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη, με αίτια, συνέπειες και λύσεις.
Το ξεκίνημα
Η γνωριμία του θέματος στα παιδιά έγινε με μία αφήγηση ιστορίας από το cd του Σύγχρονου Νηπιαγωγείου Νο 79, Ιαν-Φεβ 2011, με τίτλο "ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΝ". Πρόκειται για μία ιστορία όπου δύο παιδιά μιλούν για τη ζέστη μέσα στο χειμώνα, εκφράζοντας το ένα την άποψη ότι αγαπά  τη ζέστη όλο το χρόνο με το άλλο, σε αντίθεση, να επισημαίνει ότι η ζέστη όλο το χρόνο εγκυμονεί κινδύνους για τους πάγους που λιώνουν στο Βόρειο Πόλο και τα ζώα που ζουν εκεί. Στην ιστορία εκτός από το Φιογκάκη και την Κουδουνέλα, πρωταγωνιστεί και ένας πιγκουίνος που αφηγείται την ιστορία της οικογένειας του. Στο τέλος, ο Φιογκάκης συνειδητοποιεί ότι παρόλο που η ζέστη είναι ευχάριστη, και το κρύο είναι απαραίτητο για να διατηρήσει την ισορροπία της Γης και όλων των ζωντανών πλασμάτων που ζουν πάνω σε αυτή. Η ιστορία χωρίζεται σε τρία μέρη από τραγούδια. Ακούσαμε την ιστορία 2-3 φορές, βρήκαμε ζευγάρι και χορέψαμε και τα παιδιά απάντησαν στις παρακάτω ερωτήσεις:

Μέρος 1ο
Ποιος είναι ο τίτλος της ιστορίας;
Ποιοι μιλάνε;
Τι φοράει ο Φιογκάκης;
Τι προτιμά ο Φιογκάκης;
Πώς νιώθει ο Φιογκάκης;
Τι προκαλεί η ζέστη στο Βόρειο πόλο;
Πώς νιώθει ο Φιογκάκης για το Β.Π.;
Τι δεν σκέφτεται ο Φιογκάκης;

Μέρος 2ο
Ποιοι μιλάνε;
Που ζούσε η οικογένεια του πιγκουίνου;
Τι έπαθε τώρα;
Πώς γίνονται οι καταστροφές στις άλλες χώρες;
Ποιοι προκαλούν τη ζέστη;
Που θα μείνουν τα ζώα αν λιώσουν οι πάγοι;

Μέρος 3ο
Τι κατάλαβε στο τέλος ο Φιογκάκης;
Τι πρέπει να κάνουμε ώστε να μη ζεσταίνουμε τον πλανήτη και να μη γίνονται καταστροφές;
Πώς θα μάθουμε;

Αφού απαντήσαμε στις ερωτήσεις και ονομάσαμε την άσχημη ζέστη της Γης "φαινόμενο του θερμοκηπίου", εφαρμόσαμε ακριβώς αυτό που προτείνει η ιστορία στο CD: Ζητήσαμε από τους γονείς να συζητήσουν με τα παιδιά, να ψάξουν στο internet και στα βιβλία για να απαντηθούν δύο μεγάλα ερωτήματα:
1. Πώς προκαλούμε εμείς οι άνθρωποι ζέστη στον πλανήτη και
2. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μην προκαλούμε τόση ζέστη στον πλανήτη.

Τη Δευτέρα, εντυπωσιαστήκαμε στ' αλήθεια από την ανταπόκριση γονέων και παιδιών αλλά και από την ποιότητα των εργασιών που ήρθαν στο σχολείο. Το ζητούμενο ήταν να μπορούν τα παιδιά να παρουσιάσουν τις εργασίες τους με 1-2 προτάσεις.

Παρουσιάσεις
Αρχίσαμε λοιπόν τις παρουσιάσεις και μέσα από αυτές καταρχήν διαπιστώσαμε ότι τα περισσότερα παιδιά είχαν συζητήσει αρκετά με τους γονείς τους για το θέμα και κατά δεύτερον αρχίσαμε να μαθαίνουμε για τις αιτίες και τις λύσεις του φαινομένου.

Βγάλαμε και το δικό μας σλόγκαν:
"Την άσχημη ζέστη θα σταματήσουμε μαζί, μεγάλοι και μικροί, όλοι ενωμένοι και πολύ μυαλωμένοι".
Στη συνέχεια κολλήσαμε όλες τις εργασίες σε χαρτόνια και τα εκθέσαμε σε κοινό χώρο του σχολείου, στην ξακουστή μας κουζίνα (επειδή κοινόχρηστους και τέτοιες πολυτέλειες δεν έχει το δικό μας μαγαζάκι!!).

Βιβλίο
Διαβάσαμε το εξαιρετικό βιβλίο που έφερε ο Λευτέρης και η Ζωή, "Ο κόσμος τρελάθηκε ή ο κόσμος ζεστάθηκε", εκδόσεις Λιβάνη, όπου μας ξενάγησε με πολύ απλά και λίγα λόγια, στο πρόβλημα, στις συνέπεις και στις λύσεις.

Εξηγήσαμε ότι η Γη, τα προϊόντα της, οι εφευρέσεις και ανακαλύψεις των ανθρώπων, υπάρχουν για να βελτιώσουν τη ζωή μας και να μας διασκεδάζουν. Δεν μπορούμε να τα σταματήσουμε όλα και να διαβάζουμε π.χ. με κερί όπως έκαναν τα πολύ παλιά χρόνια. Αλλά μπορούμε να ανοίγουμε το πορτατίφ μας ή το λαμπατέρ μας στο οποίο, μας είπε ο Θανάσης, ότι έχει βάλει λάμπα αλογόνου για να κάνει οικονομία στην ενέργεια. Το μυστικό λοιπόν είναι το λιγοστεύω, η οικονομία, η εξοικονόμηση.

Συζητήσαμε πολύ και καταλήξαμε σε ιδέες που μπορούν να βοηθήσουν τη Γη.

Μερικές από τις ιδέες μας:
1. Να παίζουμε λίγο με το tablet - Θανάσης.
2. Να μην χρησιμοποιούμε πολύ αεροπλάνο - Ναντίνα.
3. Να βλέπουμε λίγη τηλεόραση - Ζωή.
4. Να μη χρησιμοποιούμε σε πολλές περιπτώσεις αυτοκίνητο - Χρύσα.
5. Να χρησιμοποιούμε λίγο τους υπολογιστές - Γιαννάκης
6. Να χρησιμοποιούμε αυτοκίνητα που λειτουργούν με τον ήλιο - Νικόλας Δ.
7. Να μην ανάβουμε φωτιές - Σωτήρης
8. Να χρησιμοποιούμε πολύ ποδήλατο - Θωμαή
9. Να μη χρησιμοποιούμε πολύ πλυντήριο - Νικόλας Γκ.
10. Να μην ανάβουμε πολύ το σίδερο για να σιδερώνουμε τα ρούχα - Σίμος
11. Να μην χρησιμοποιούμε πάρα πολύ την κουζίνα - Αναστασία
12. Να μη χρησιμοποιούμε πολύ το κινητό - Βασιλική
13. Να σβήνουμε τα φώτα όταν δεν τα χρειαζόμαστε - Βασιλική
14. Να φυτεύουμε πολλά δέντρα - Λευτέρης
15. Να χρησιμοποιούμε πολύ τρένο, λεωφορείο, τραμ και τρόλει -  Κων/νος
16. Να παίρνουμε μόνο ένα χαρτί στη ζωγραφική στο νηπιαγωγείο και να το ζωγραφίζουμε γεμάτο και από τη μια και από την άλλη πλευρά - Βένια.
17. Να μην κόβουμε τα δέντρα - Κλέα.
18. Να μην βάζουμε φωτιές στα δέντρα - Νεφέλη.
19. Να μην ανάβουμε συνέχεια τους φούρνους - Χρύσα.
20. Να ανάβουμε το τζάκι όποτε κάνει κρύο - Ναντίνα
21. Να βγάλουμε τις παλιές λάμπες - Σωτήρης
22. Να μην ανάβουμε πάρα πολύ το αιρ κοντίσιον - Αναστασία
23. Να κάνουμε ανακύκλωση - Χρύσα
24. Να καθαρίζουμε τις καμινάδες των εργοστασίων - Βαγγέλης
25. Να κλείσουμε τα εργοστάσια που καίνε κάρβουνο - Θωμαή
26. Να μην ανοιγοκλείνουμε συνέχεια το ψυγείο  - Κλέα
27. Να μην παίρνουμε πολλά πλαστικά παιχνίδια - Βένια
28. Να χρησιμοποιούμε ανεμογεννήτριες - Θωμαή

Λίγες από τις ιδέες των μικρών (στην ηλικία) μυαλών μας να χρησιμοποιήσουμε και τη μαζέψαμε την ομπρέλα του διοξειδίου που πνίγει τη Γη μας!!

Παιχνίδι με καρτέλες εξοικονόμησης ενέργειας

Χρησιμοποιήσαμε τις καταπληκτικές καρτέλες της Ζήση Ανθής για την εξοικονόμηση ενέργειας (μπορείτε να τις δείτε εδώ)
Τυπώσαμε δύο φορές τις καρτέλες. Τη μία σειρά την κόψαμε σε επιμέρους μικρές καρτέλες και κρατήσαμε την άλλη σε μεγάλες καρτέλες (4 φύλλα).
Κάθε παιδί ερχόταν και έβρισκε τη θέση της επιμέρους καρτέλας ανάμεσα στις υπόλοιπες (κάτι σαν τόμπολα).
Στη συνέχεια παρατηρώντας την εικόνα, έλεγε στην υπόλοιπη ομάδα ποια απλή ενέργεια μπορεί να κάνει ο καθένας για να μη ζεσταίνει τη Γη.
Δώσαμε λοιπόν την ιδέα μας για μικρές αλλά ουσιώδεις και θαυματουργές ενέργειες-λύσεις που μπορεί να κάνει ο καθένας μας στην καθημερινότητα του τις οποίες καταγράψαμε οι δασκάλες.
Έτσι καταλήξαμε στο "Τι μπορώ να κάνω εγώ για να ρίξω τον πυρετό της Γης" και προχωρήσαμε στην παρακάτω ατομική εργασία.

Ο χαρούμενος πλανήτης Γη
Ζωγραφίσαμε μπλε και πράσινο τον πλανήτη Γη, τον κόψαμε, τον κολλήσαμε πάνω σε ένα πράσινο χαρτί και στο κάτω μέρος κολλήσαμε ένα κίτρινο σημειωματάριο με μία φράση που άρχιζε: Για να ρίξω τον πυρετό της Γης εγώ.


Τη φράση συμπλήρωσε το κάθε παιδί από την προηγούμενη δραστηριότητα και την έγραψαν οι δασκάλες.
Χρησιμοποιήσαμε:
Και την παρακάτω ιδέα από το Pinterest:

Και οι εργασίες μας έγιναν όσο καταπληκτικές ήταν και οι ιδέες μας.Ανανεώσιμες πηγές ενέργειες
Για να τελειώσουμε το θέμα μας , κάναμε και μία αναφορά , με εποπτικό υλικό, καθώς τα παιδιά είχαν κάνει αναφορά στις ανεμογεννήτριες και στους ηλιακούς θερμοσίφωνες και στα αυτοκίνητα που κινούνται με τον ήλιο, τις προηγούμενες μέρες.
Σε βιβλία, εγκυκλοπαίδειες και χάρτες, είδαμε παραδείγματα εργοστασίων με κάρβουνο και εργοστασίων με τη βοήθεια του νερού κ.α.
Φωνάξαμε:
"Όχι άλλο κάρβουνο, θέλουμε τον ήλιο, τον αέρα και το νερό και μόνο αυτό"


Και "διαβάσαμε" κι άλλο από μόνοι μας για την υπερθέρμανση και τις μεγάλες καταστροφές της σε μεγάλους χάρτες-αφίσες.Τα παιδιά μας απέδειξαν για άλλη μία φορά ότι μπορούν να τα καταφέρουν σε όλα, αρκεί να προσφέρουμε τα κατάλληλα ερεθίσματα και να κάνουμε ελκυστικό το ταξίδι τους.